Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА"
(брой: 2002/7, автор:Мария Босолова)


ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА


Във връзка със зачестилите запитвания, свързани с данъчните облекчения и данъчните задължения, възникващи по повод на даренията, ще направим аналитичен преглед на нормативната уредба по този въпрос.
Всяко решение за безвъзмездно предоставяне на активи следва да бъде съобразено с евентуалните данъчни последици, произтичащи от разпоредбите на следните закони:

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ


Чл.225. С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема.
Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им.
От този текст е видно, че:
- безвъзмездното предоставяне на нещо е дарение;
- обещанието за дарение на движимо имущество може да бъде оформено в писмен договор или се счита за изпълнено с предаване на имуществото.

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


Чл.44.(1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон.
Чл.45.(1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл.44, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.
(2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.
Чл.46.(1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.
(2) Имуществото се оценява, както следва:
1.(изм., ДВ, бр.153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2.
2. (изм., ДВ, бр.109 от 2001 г.) другите имущества - по реда на чл.33, ал.1, т.2, 3, 4, 4а и 5.
Чл.33.(1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:
2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
4. (изм., ДВ, бр.109 от 2001 г.) леките автомобили, автобусите, товарните автомобили и седловите влекачи - по реда на чл.55, ал.1;
4а.(нова, ДВ, бр.109 от 2001 г.) останалите превозни средства - по застрахователна стойност;
5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;
Чл.47.(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,5 на сто - при дарение между роднини по права линия и между съпрузи;
б) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и на племенници;
в) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в т.1 и 2.
Чл.48.(1) Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а) държавата и общините;
б)(доп., ДВ, бр.153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";
в) Българският Червен кръст;
г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;
д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;
3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;
4.(изм., ДВ, бр.109 от 2001 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
5. обичайните подаръци;
6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;
7. даренията в полза на народните читалища;
8.(изм., ДВ, бр.28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Когато имущество, получено по ал.1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал.1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.
Чл.49.(1)(Изм., ДВ, бр.103 от 1999 г.) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно седалището на данъчно задълженото лице.
(2)(Нова, ДВ, бр.102 от 2000 г., доп., бр.109 от 2001 г.) Преди прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства, лицата по чл.45 подават декларация, в която посочват вида на имота, местонахождението му, съответно вида и други индивидуализиращи данни за превозното средство, начина на придобиване и наличието на родствена връзка между прехвърлителя и приобретателя.
(3)(Предишна ал.2, ДВ, бр.102 от 2000 г., изм., бр.109 от 2001 г.) При безвъзмездно придобиване на имущества, без тези по ал.2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.
По смисъла на тези текстове всяко безвъзмездно придобито имущество подлежи на облагане с данък по ЗМДТ. В общия случай размерът на данъка е 5%, а данъчната основа е пазарната цена на имуществото. Ако не е уговорено друго, данъкът е за сметка на получателя. Ако получателят е в чужбина, данъкът се дължи от прехвърлителя. Данъкът се заплаща преди прехвърлянето на имуществото и се декларира от получателя в едномесечен срок от получаване на имуществото. Освободени от облагане са само даренията, направени в полза на посочените в чл.48 лица.

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ


Чл.23.(3) Счетоводният финансов резултат (печалба или загуба) се намалява със:
т.1. дарение в размер до 10 на сто от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване, направено от капиталовите резерви, съответно от сметката на собственика, и когато е в полза на:

а) образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка, лечебни заведения;
б) юридически лица, които не са търговци, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели;
в) регистрираните в страната и общините изповедания;
г) фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия;
д) Българския Червен кръст;
е) подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители;
ж) възстановяване и опазване на исторически и културни паметници;
з) културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по спогодбите, по които Република България е страна;
и) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
к) учредените и предоставените стипендии за обучение на ученици и студенти в българските училища;
л) общините;
(4) Намаленията по ал.3, т.1 се ползват при условие, че с даренията не се облагодетелстват ръководителите, които ги отпускат, или тези, които се разпореждат с тях.
(5) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер се определя по балансовата стойност на предмета на дарението или спонсорството.
(6) Данъчните облекчения за дарения се признават въз основа на договор или други доказателства, удостоверяващи, че предметът на дарението е получен.
(7) Даренията по реда на ал.3, т.1 се смятат за извършени, както следва:
т.1. за парични средства - от датата, на която средствата са получени от надареното лице;
т.2. за движими вещи, за недвижими имоти, както и за учредени ограничени вещни права върху тях - от датата на сключване на сделката;
т.3. за дялово участие - от датата на влизането в сила на решението на съда за вписване в търговския регистър;
т.4. за ценни книжа - от датата на прехвърляне на собствеността;
Чл.35.(Доп., ДВ, бр.105 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Разходите за тържества, представителни и развлекателни цели, както и за подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице, даренията и спонсортвото, отчетени като разходи, се облагат с данък, който е окончателен.
Чл.48(1)(Изм., ДВ, бр.105 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът по чл.35 е в размер 25 на сто.
Чл.37. Данъкът по чл.35 и 36 представлява разход за дейността на предприятието и с него не се преобразува финансовият резултат по реда на глава втора.
Чл.55(2)(Нова, ДВ, бр.153 от 1998 г., изм., бр.105 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Платците на еднократни данъци при източника по чл.35 и 36 са длъжни да начисляват дължимите данъци и да ги внасят в бюджета до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляването.
Чл.23.(2) Счетоводният финансов резултат (печалба или загуба) се увеличава със:
т.23. сумата на резерва от преоценка на дълготраен материален актив в случаите на отписване, освен когато дълготрайният материален актив е отписан за сметка на капитала;
По смисъла на тези текстове данъчното третиране на даренията (безвъзмездно предоставеното имущество) е в зависимост от начина на счетоводното им отчитане. Ако те са отчетени за сметка на капитала, т.е. с размера на безвъзмездно предоставеното имущество не е намален счетоводният финансов резултат, респ. облагаемата печалба, преобразуване на счетоводния резултат в посока на увеличение не се прави. Ако дарението е в полза на лице, посочено в чл.23, ал.1, и е отчетен положителен финансов резултат, възниква право на данъчно облекчение за отчетната стойност на изписаното имущество в размер до 10 на сто от финансовия резултат. Правото се упражнява чрез посочване на така изчислената сума в намаление на финансовия резултат.
Ако дарението е отчетено като разход, независимо в чия полза е то, този разход подлежи на облагане с алтернативен данък в размер на 25 на сто. Данъкът се плаща до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на разхода, и се декларира в годишната данъчна декларация. Обстоятелството, че самият данък се отчита като разход, води до намаляване на общата данъчна тежест.
Ако предмет на дарението, отчетено като разход, е дълготраен материален актив, за който е бил формиран преоценъчен резерв, при отписването на актива сумата на резерва се посочва в увеличение на финансовия резултат.

ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


Чл.8. За доставка на стока за целите на този закон се счита и:
т.3.(доп., ДВ, бр.111 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) безвъзмездното прехвърляне на собственост върху стока или други вещни права върху стока. Не е налице доставка на стока при безвъзмездно предоставяне на стоки с незначителна стойност с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето;
Чл.33.(1) При условията на този закон са освободени доставките с предмет, изброен в чл.34 - 52.
Чл.49.(1)(Доп., ДВ, бр.109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Дарения на стоки с изключение на акцизните или услуги по смисъла на този закон са тези, направени в полза на:
т.1.(доп., ДВ, бр.102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) учебни, лечебни и здравни заведения, научни, културни, просветни, социални и други организации на бюджетна издръжка;
т.2.(изм., ДВ, бр.102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) национално представените организации на и за хора с увреждания (инвалиди);
т.2а.(нова, ДВ, бр.102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания (инвалиди);
т.3. за подпомагане на пострадали от природни бедствия или тежки производствени аварии;
т.4. Българския Червен кръст;
т.5. за националната сигурност и отбраната;
т.6. държавата, общините, министерства, ведомства, държавни и местни органи;
т.7. социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители, както и на домове за тях, на домове за стари хора или на лица с физически или психически увреждания.
Чл.32.(Изм., ДВ, бр.111 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Освен в случаите, в които този закон е предвидил друго, облагаеми доставки са всички доставки на стоки или услуги по смисъла на чл.7 - 10, когато са извършени от данъчно задължено лице по този закон и са с място на изпълнение на територията на страната, износът по смисъла на чл.14, извършен от данъчно задължено лице.
Чл.30.(3) Данъчната основа е пазарната цена на предоставяната стока или услуга в следните случаи:
т.4.(доп., ДВ, бр.109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) при безвъзмездни доставки на стоки и услуги с изключение на услуги, финансирани и субсидирани от държавния или общинските бюджети, чиято цена е определена с решение на общинския съвет.
ППЗДДС: Чл.43. Пазарната цена по чл.30, ал.3 от закона се определя към датата на възникване на данъчното събитие.
Чл.20. За целите на този закон:
т.5. "пазарна цена" на стока или услуга е сумата, без данък върху добавената стойност, която би била платена за идентична стока или услуга по доставка при същите условия, между лица, които не са свързани. Пазарната цена се определя чрез:
а) метода на сравнимите, неконтролирани цени между независими търговци към момента на осъществяване на доставката;
б) метода на пазарните цени, където пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и обичайната печалба;
в) метода на увеличената себестойност, при която пазарната цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;
г) всеки друг разумен метод;
Чл.55.(1)(Доп., ДВ, бр.111 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Начисляването на данъка по този закон се извършва от доставчика, който е регистрирано лице, за всяка извършена от него облагаема доставка на стока или услуга, в срок до 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие.
Чл.25.(2) Когато не е възможно да се определи датата на възникване на данъчното събитие, се приема, че то е възникнало на датата на фактическото предаване на стоката или на датата на фактическото завършване на услугата.
Чл.55.(4) При извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки или услуги начисленият данък е за сметка на доставчика.
(6)(Нова, ДВ, бр.111 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Данъкът се смята за начислен, когато доставчикът издаде документ, в който посочи данъка, отрази този документ в отчетните регистри по чл.104 и отрази данъка в счетоводството си като задължение към бюджета и в подадена справка - декларация.
Чл.97.(5) Опростена фактура се издава и в следните случаи на облагаеми доставки:
т.2. при безвъзмездни доставки;
За целите на ЗДДС безвъзмездното прехвърляне на стока се третира като доставка. Ако получателят е лице, непосочено в чл.49, доставката е облагаема. Данъчната основа е пазарната цена на предоставената стока, определена към датата на доставката. За начисляване на данъка се издава опростена фактура.
Известните в практиката начини за определяне на пазарната цена на дълготрайните активи са: оценка от лицензиран оценител или оферти за цени на подобни активи, втора употреба, от независим търговец (препоръчително е да се съберат оферти поне от двама независими търговци).

ОБОБЩЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
СВЪРЗАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ДОСТАВКА
(дарение, отчетено като разход)
В ПОЛЗА НА ЛИЦЕ, НЕПОСОЧЕНО В СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОН

Закон
Данък
Данъчна основа
Данъчно задължено лице
Деклариране
ЗМДТ
5%
Пазарна цена
Получател

Декларация за безвъзмездно придобито имущество

ЗДДС
20%
Пазарна цена
Доставчик
Опростена фактура справка декларация по ДДС
ЗКПО
25%
Балансова стойност
Доставчик
Годишна данъчна Декларация


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.