Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "НСС 13 ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"
(брой: 2002/7, автор:Надя Костова)


НСС 13 ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

I. Отчитане при ликвидация


Към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация се извършва счетоводно приключване по реда, предвиден в счетоводното законодателство за отчетен период.
Изготвя се счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за периода от началото на отчетния период до датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация. Счетоводният баланс се трансформира в "Начален баланс при ликвидация".

Изисквания при изготвяне на "Начален баланс при ликвидация"


1. Извършва се инвентаризация на активите и пасивите.
2. Наличните активи и пасиви се оценяват по справедлива стойност.
Разликите между балансовите оценки на активите и пасивите и справедливите им цени се отразяват като разход или резерв от последващи оценки в зависимост от възприетата политика при прилагането на друг стандарт, уреждащ въпросите относно оценките.
3. Разчетите в чуждестранна валута се трансформират в левове по централния курс на Българската народна банка към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация.
4. Основният капитал се отчита по нетен размер - регистрираният капитал се намалява с невнесения капитал и изкупените собствени акции и дялове.
5. Финансовите резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като други резерви.
6. Активите и пасивите, които в условията на ликвидацията не могат да се реализират, се описват за сметка на резервите.
Такива са:
а) разходите за учредяване и за разширяване;
б) търговските репутации;
в) разчетите по данъчните временни разлики;
г) разходите и приходите за бъдещи периоди;
д) финансовите разходи и финансовите приходи за бъдещи периоди;
е) финансиранията;
ж) други.

Финансови отчети на предприятие в ликвидация


1. В процеса на ликвидация активите и пасивите се оценяват по справедлива стойност.
2. Преустановява се начисляването на амортизации.
3. Когато в процеса на ликвидация се извършва стопанска дейност, за нея се организира отделно счетоводно отчитане съгласно счетоводното законодателство.
4. Стопанската дейност на предприятие в ликвидация може да е свързана със:
а) производствената дейност на предприятието във връзка с приключването на клиентски поръчки, поети преди обявяването му в ликвидация;
б) производствената дейност на предприятието във връзка с приключването на договорни взаимоотношения, поети преди обявяването му в ликвидация;
в) производствената дейност на предприятието по приключването на незавършеното производство към датата на обявяването му в ликвидация;
г) отдаването на активи под наем в процеса на ликвидация и т.н.
5. Финансовият резултат от стопанската дейност се отчита отделно.

Краен ликвидационен баланс


1. След удовлетворяване на кредиторите се съставя краен ликвидационен баланс.
Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се посочва в крайния ликвидационен баланс. Прилагат се документите, с които се доказва, че е извършено разпределение между съдружниците, съответно между акционерите.
2. Когато при съставянето на крайния ликвидационен баланс активите не са били достатъчни, за да се постигне удовлетворяване на кредиторите, разликата се посочва в баланса като задължение и като загуба.

Счетоводно отчитане при прекратяване
на производството по ликвидация


1. Към датата на прекратяване на производството по ликвидация предприятието изготвя " Краен ликвидационен баланс".
2. Към датата на прекратяване на производството по ликвидация предприятието трансформира салдата по сметките от "Крайния ликвидационен баланс" в начални салда по сметки, които се използват в действащото предприятие.
3. От датата на прекратяване на производството по ликвидация се възстановява отчитането на:
а) активите по възприетия със счетоводната политика подход;
б) неуредените разчети във валута, които към датата на съдебното решение за обявяване в ликвидация са били трансформирани в левове;
в) изкупените собствени акции и облигации, дялове, невнесен капитал;
г) разходите и приходите за бъдещи периоди;
д) финансиранията;
е) другите активи, които са били изписани за сметка на резервите, ако има бъдеща изгода от тях;
ж) резервите по видове;
з) другите вземания и задължения, ако не са погасени по давност.

Пример за отчитане при ликвидация по НСС 13:


Към датата на обявяване в ликвидация на "Артеа" ООД е извършена инвентаризация на активите и пасивите, при което са установени:
1. С/ка Основен капитал 30 000   
2. С/ка Преоценъчни резерви, в т.ч.:   6 200   
   - за машини   1 300   
   - за трансп. средства   500
   - за стопански инвентар   4 400
3. С/ка Допълнителни резерви   4 800
4. С/ка Непокрита загуба от минали години   5 200
5. С/ка Печалби и загуби от текущата година   3 800
6. С/ка Получени краткосрочни заеми (в т.ч. 4405 щ.д. х 2.10 лв.)   9 250
7. С/ка Земи, гори и трайни насаждения   2 900
8. С/ка Сгради   21 400
9. С/ка Машини, съоръжения и оборудване   13 800
10. С/ка Транспортни средства   7 600
11. С/ка Стопански инвентар   29 350
12. С/ка Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия   1 800
13. С/ка Амортизация на дълготрайни материални активи, в т.ч.:   4 100
   - сгради   1 500
   - стоп. инвентар   1 350
   - машини   800
   - трансп. средства   450
14. С/ка Материали   4 200
15. С/ка Продукция   16 500
16. С/ка Доставчици
   (в т.ч. 5636 щ.д. х 2.20лв)   12 400
17. С/ка Клиенти (в т.ч. вземания във валута 4057 щ.д. х 2.10 лв.)   8 520
18. С/ка Пeрсонал   13 600
19. С/ка Разчети с общините   4 200
20. С/ка Разчети за данък върху печалбата   17 800
21. С/ка Други разчети с бюджета и ведомствата   4 500
22. С/ка Каса в левове   400
23. С/ка Разплащателна сметка в левове   1 500
24. С/ка Разплащателна сметка във валута (1800 щ.д. х 2.00 лв.)   3 600
25. С/ка Акции (20 бр. акции х 9 лв.)   180

Във връзка със съставянето на начален баланс при ликвидация са извършени следните операции:


1. Активите и пасивите са оценени по тяхната справедлива стойност. Информацията за справедлива стойност сочи:
а) на сградите   28 000 лв.
б) на машините   10 000 лв.
в) на трансп. средства   5 000 лв.
г) на стопанския инвентар   35 000 лв.
д) на дългосрочната инвестиция   1 000 лв.
е) на продукцията   3 200 лв.
ж) борсова стойност на ценните книжа   200 лв.
з) курсът на БНБ към деня на обявяването в ликвидация е 2.25 лв./щ.д.
2. Изписана е начислената до момента амортизация.
3. Приключени са сметките за отчитане на приходите и разходите.
Във връзка с продажбата на транспортните средства са извършени следните операции:
1. Съгласно фактура и разходен касов ордер са изплатени 94 лв. обяви за провеждане на търг.
2. Съгласно фактура са продадени транспортните средства с продажна стойност 9400 лв. Средствата са постъпили по разплащателна сметка.
3. Съгласно платежно нареждане са изплатени задълженията към местния бюджет заедно с 1500 лв. лихви за забава.
4. Оформен е финансовият резултат от ликвидацията.
Забележка: Към края на отчетния период не е приключил процесът на ликвидация.
Иска се: Да се съставят счетоводните записвания за посочените стопански операции.
Решение:
1.1. Изписване на набраната амортизация на сградите:
Дебит с/ка Амортизация на дълготрайните материални активи   1500
   Кредит с/ка Сгради   1500
1.2. Увеличаване отчетната стойност на сградите до справедливата стойност:
Дебит с/ка Сгради   8100
   Кредит с/ка Преоценъчни резерви   8100
   (21 400 - 1 500 = 19 900)
   (28 000 - 19 900 = 8100)
2.1. Изписване на набраната амортизация на машините:
Дебит с/ка Амортизация на дълготрайните материални активи   800
   Кредит с/ка Машини, съоръжения, оборудване   800
2.2. Намаление на балансовата стойност на машините до справедливата стойност:
Дебит с/ка Преоценъчни резерви   1300
Дебит с/ка Разходи от последваща оценка на активи   6700
   Кредит с/ка Машини, съоръжения, оборудване   8000
   (18 800 - 800 = 18 000)
   (18 000 - 10 000 = 8000)
3.1. Изписване на набраната амортизация на транспортните средства:
Дебит с/ка Амортизация на дълготрайните материални активи   450
   Кредит с/ка Транспортни средства   450
3.2. Намаление на балансовата стойност на транспортните средства до справедлива стойност:
Дебит с/ка Преоценъчни резерви   500
Дебит с/ка Разходи от последваща оценка на активи   1650
   Кредит с/ка Транспортни средства   2150
   (7600 - 450 = 7150)
   (7150 - 5000 = 2150)
4.1. Изписване на амортизацията на стопанския инвентар:
Дебит с/ка Амортизация на дълготрайните материални активи   1350
   Кредит с/ка Стопански инвентар   1350
4.2. Увеличаване на отчетната стойност на стопанския инвентар до справедливата стойност:
Дебит с/ка Стопански инвентар   7000
   Кредит с/ка Преоценъчни резерви   7000
   (29 350 - 1350 = 28 000)
   (35 000 - 28 000 = 7000)
5. Отчитане намалението на оценката на дългосрочната инвестиция до справедливата стойност:
Дебит с/ка Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти   800
   Кредит с/ка Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия   800
6. Отчитане намалението на оценката на продукцията до справедливата стойност:
Дебит с/ка Разходи от последваща оценка на активи   13 300
   Кредит с/ка Продукция   13 300
7. Отчитане увеличението на отчетната стойност на ценните книжа до справедлива стойност:
Дебит с/ка Акции   20
   Кредит с/ка Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти   20
8. Отчитане на положителната разлика от преоценката на вземанията във валута:
Дебит с/ка Клиенти   608.55
   Кредит с/ка Приходи от валутни операции   608.55
   (4057 щ.д. х 0.15 лв. = 608.55)
9. Отчитане на отрицателната разлика от преоценката на задълженията във валута:
Дебит с/ка Разходи по валутни операции   281.80
   Кредит с/ка Доставчици   281.80
   (5636 щ.д. х 0.05 лв. = 281.80)
10. Отчитане на положителната разлика от преоценката на разплащателната сметка във валута:
Дебит с/ка Разплащателна сметка във валута   360
   Кредит с/ка Приходи от валутни операции   360
   (1800 щ.д. х 0.20лв. = 360)
11. Приключване на сметките за отчитане на:
11.1. Приходите:
Дебит с/ка Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти    20
   Кредит с/ка Печалби и загуби от текущата година   20
Дебит с/ка Приходи от валутни операции   608.55
   Кредит с/ка Печалби и загуби от текущата година   608.55
Дебит с/ка Приходи от валутни операции   360
   К-т с/ка Печалби и загуби от текущите години   360
11.2. Разходите:
Дебит с/ка Печалби и загуби от текущата година   21 650
   Кредит с/ка Разходи от последваща оценка на активи   21 650
Дебит с/ка Печалби и загуби от текущата година   800
   Кредит с/ка Разходи от последващите оценки на финансовите активи и инструменти   800
Дебит с/ка Печалби и загуби от текущата годна   281.80
   Кредит с/ка Разходи по валутни операции   281.80
Забележка: Крайното салдо на с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година е 17 943.25лв. (загуба), а на преоценъчния резерв 19 500 лв.
12. Счетоводни записвания във връзка с продажбата на транспортните средства:
12.1. Отчитане на разходите за провеждане на търг:
Дебит с/ка Разходи за външни услуги   94
   Кредит с/ка Каса в левове   94
12.2. Изписване на продадените транспортни средства
Дебит с/ка Приходи от продажби на дълготрайни активи   5000
   Кредит с/ка Транспортни средства   5000
12.3. Отчитане на постъпленията от продажбата:
Дебит с/ка Разплащателна сметка в левове   9400
   Кредит с/ка Приходи от продажби на дълготрайни активи   9400
13.1. Отчитане на изплатените задължения към местния бюджет:
Дебит с/ка Разчети с общините   4200
   Кредит с/ка Разплащателна с/ка в левове   4200
13.2. Отчитане на платените лихви за забава:
Дебит с/ка Разходи за лихви   1500
   Кредит с/ка Разплащателна сметка в левове   1500
14. Оформяне на резултата от ликвидацията:
Дебит с/ка Резултат при несъстоятелност и ликвидация   1 594
   Кредит с/ка Разходи за външни услуги   94
   Кредит с/ка Разходи за лихви   1 500
Дебит с/ка Приходи от продажби на дълготрайни активи   4 400
   Кредит с/ка Резултат при несъстоятелност и ликвидация   4 400
Забележка: Към края на отчетния период финансовият резултат от ликвидацията възлиза на 2806 лв. (печалба).

II. Счетоводно отчитане при постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност


1. Към и след датата, на която предприятието е обявеното в несъстоятелност, се прилагат процедурите за предприятие в производство по ликвидация предвидени в този стандарт.
2. След датата, на която започва производството по несъстоятелност, на заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет към името на фирмата на предприятието се добавя "в производство по несъстоятелност".
Счетоводството на предприятие, за което е открито производство по несъстоятелност, се осъществява при спазване на изискванията за действащо предприятие.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.