Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ"
(брой: 2002/7, автор:Венета Георгиева)


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ


Всеки работодател има право при предвидените в чл.328 от КТ основания да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до съответния работник или служител. Това е правна възможност, която само работодателят може да прецени дали да използва.

Предизвестие за уволнението


Прекратяването на трудовия договор на някое от основанията по чл.328 от КТ не е свързано с виновно поведение на работника или служителя. Затова законът предвижда задължение за работодателя да предизвести лицето за предстоящото уволнение.
Правната уредба на предизвестието от работодателя е аналогична на предизвестието от работника или служителя, уредено в чл.326 от КТ.
Предизвестието трябва да се направи в писмена форма, която се изисква за неговата действителност. Иначе казано, устното предизвестие не поражда правни последици за която и да е от страните.
Предизвестието трябва да се отправи в сроковете, посочени в чл.326, ал.2 от КТ. При прекратяване на трудов договор за неопределено време предизвестието е 30 календарни дни. С колективен или с индивидуален трудов договор може да се уговори и по-дълъг срок, но за не повече от 3 месеца.
При прекратяване на срочните трудови договори срокът на предизвестието е определен на три месеца, но не повече от остатъка на срока по договора. За разлика от договорите за неопределено време този срок не може да се уговаря с колективен или с индивидуален трудов договор.
Понякога при прекратяване на трудовите договори с лица, заемащи материално отговорни и отчетнически длъжности, се налага приемане-предаване на материални ценности, документи и пр. В такива случаи по уговорка между страните срокът на предизвестието може да бъде продължен до 2 месеца. Ако се прекратява договор за неопределено време, в тези два месеца се включват и предвидените в закона 30 календарни дни. Когато за прекратяване на такъв договор е уговорен тримесечен срок, той не може да бъде удължаван с още два месеца за изпълнението на отчетнически длъжности.
За прекратяване на срочен договор с лице, заемащо отчетнически длъжности, не се предвижда специална възможност за уговаряне на по-дълъг срок на предизвестието от определените в закона три месеца, но не повече от остатъка на срока по договора.
Срокът на предизвестието е еднакво задължителен и за двете страни. Когато по съответния законов ред или с уговорка между страните е определен по-дълъг срок, те са длъжни да го изпълняват независимо от субективното си мнение и от конкретната обстановка в предприятието.
Работникът или служителят може да отправи предизвестие, без въобще да мотивира искането си пред работодателя. За разлика от него работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие само при наличието на някое от основанията, посочени в чл.328 от КТ. Затова той трябва да запише в самото предизвестие:
- датата, на която го връчва на работника или служителя. Тя се удостоверява с подписа на лицето. Срокът на предизвестието започва да тече от следващия календарен ден;
- срокът на предизвестието и основанието, на което той е определен (конкретната законова разпоредба, член или точка от колективен или индивидуален трудов договор);
- законовото основание за прекратяване на трудовия договор. То трябва да се посочи като правна норма (например чл.328, ал.1, т.2 - съкращаване на щата) и като фактически състав (например Решение № 15 на Управителния съвет на дружеството за съкращаване броя на счетоводителите от трима на двама, считано от 1.06.2002 г. поради съответните обективни причини).
Отправянето на предизвестие не прекратява трудовото правоотношение. Работникът или служителят продължава да изпълнява уговорените задължения и ако не се съобразява с изискванията, може да бъде наказан дисциплинарно. Няма пречка през този период лицето да е в отпуск.
Всяка от страните може да прекрати трудовия договор и преди да изтече предизвестието, като заплати на другата страна обезщетение. То е равно на брутното трудово възнаграждение на лицето за остатъка от срока на предизвестието (чл.220, ал.1 и 2 от КТ).
С изтичането на срока на предизвестието може да се връчи писмената заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на съответното правно основание.

Правни основания за уволнение
с предизвестие от работодателя


Посочени са в чл.328, ал.1 и 2 от КТ и извън тях уволнението с предизвестие би било незаконосъобразно. Всяко от тези основания трябва да е налице при връчване на предизвестието. Това означава:
- при закриване на предприятието - да има решение на държавен орган или на друг оторизиран орган за закриване (пълна ликвидация) на предприятието;
- при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата - решение на правомощен за това негов управителен орган;
- при намаляване на обема на работата - фактическо намаляване на работата в цялото предприятие или в отделни негови звена, без оглед на причините за това намаление;
- при спиране на работата за повече от 15 работни дни - предприятието или звеното фактически да са били в престой най-малко 15 работни дни, без оглед на причините за това;
- при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата - да е констатирано по безспорен начин, че лицето не притежава някои необходими именно за конкретната работа професионални качества;
- когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа - лицето да не притежава или да не може да представи пред работодателя писмени доказателства за изискващи се за изпълнение на конкретната работа образование (като степен и специалност) и/или квалификация;
- при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност - за това преместване трябва да има решение на правомощен орган и то фактически да се проведе;
- когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност - да има влязло в сила решение на съда за възстановяване на лицето или отмяна на заповедта за уволнение от самия работодател и това лице се яви, за да изпълнява работата, на която е възстановено;
- за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност - да се представи съответният документ от военните власти и лицето се яви да изпълнява работата си;
- при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти, старши научни сътрудници I и II степен и доктори на науките - при навършване на 65-годишна възраст - да са изпълнени изискванията по чл.68 от Кодекса за задължително обществено осигуряване за осигурителен стаж и възраст (независимо дали лицето получава пенсия), а за съответните хабилитирани лица - да са навършили 65 години;
- при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях - да има решение на съответен орган или изменение на длъжностната характеристика, с които да се промени някое от изискванията за същата длъжност (образование, професионална квалификация и пр.) и лицето да не може да докаже, че отговаря на промяната;
- при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор - поради някакви обективни за лицето причини, но без негова вина то да не може повече да изпълнява работата или длъжността, уговорени с трудовия договор.
- при сключване на договор за управление - основанието може да се прилага само по отношение на членовете на ръководството на предприятието (виж §1, т.3 от допълнителните разпоредби на КТ) от датата на сключването на договора до изтичането на 9 месеца след нея.
При настъпването на което и да е от тези събития работодателят може да предложи на лицето друга работа и ако то я приеме, да не се прекратява трудовият договор. Предложението за новата работа или длъжност се прави писмено, такава е и формата на съгласието. Обикновено това се прави с предложено от работодателя допълнително споразумение към трудовия договор, чието приемане от работника се удостоверява с неговия подпис.
При някои от основанията за уволнението с предизвестие от работодателя работникът или служителят има право на парични обезщетения от работодателя. Те са уредени в следните разпоредби:
- чл.220 от КТ - при неспазен срок на предизвестието;
- чл.222, ал.1 от КТ - когато при уволнение на посочени в същата алинея основания лицето е останало без работа;
- чл.222, ал.3 от КТ - когато уволнението е извършено, след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- чл.224, ал.1 от КТ - за неизползвания до датата на уволнението платен годишен отпуск.
Размерите на обезщетенията са определени в съответните разпоредби.

Подбор при уволнение
с предизвестие


При уволнение поради закриване на част от предприятието, съкращаване в щата или намаляване на обема на работата (т. е. по чл.328, ал.1, т.2 или 3 от КТ) работодателят има право да извърши подбор. По своя преценка той може да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа онези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Единственият критерий, от който работодателят се ръководи при подбора, е той да се проведе в интерес на производството или на службата.
Правото на подбор е уредено в полза на работодателя. Той решава дали да се ползва от него или не. Но когато трябва да се съкратят част от работници или служители с еднакви длъжности, подборът е неминуем. Например когато от петима щатни счетоводители трябва да останат трима, работодателят трябва да извърши съкращение на две длъжности. Той ще подбере кои трима счетоводители да останат. А с другите две лица може да извърши нов подбор и да ги остави с тяхно съгласие на други длъжности или да ги уволни.
Уволнението въз основа на подбор също може да бъде оспорено в съда - по това, дали е налице посоченото правно основание за уволнение и дали са изпълнени предписаните от закона процедури (връчване на писмено предизвестие, срок и пр.).

Предварителна закрила при уволнение


При уволнение с предизвестие на основание чл.328, ал.1, т.2, 3, 5 и 11 от КТ, както и без предизвестие на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ няколко категории работници и служители се ползват от закрилата по чл.333 от КТ. Смисълът й е в това, че уволнението може да бъде извършено само с предварителното писмено съгласие на съответната инспекция по труда за всеки отделен случай. При уволнение на трудоустроени или боледуващи от определени болести работници или служители работодателят трябва да е получил и мнението на ТЕЛК.
От предварителна закрила при уволнение на същите основания се ползват и членовете на синдикалните ръководства в предприятието и на по-горестоящи синдикални органи. Трудовите им договори могат да бъдат прекратени на тези основания само с предварителното съгласие на упълномощен за това синдикален орган.
Специално за уволнението поради съкращаване на щата в колективен трудов договор може да се уговори то да бъде извършвано само с предварително съгласие на синдикален орган.
И накрая, работничка или служителка, която ползва отпуск поради бременност и раждане, може да бъде уволнена само при пълна ликвидация (по чл.328, ал.1, т.1 от КТ).
Всички тези видове предварителна закрила се отнасят към момента на връчване на заповедта за уволнение. Ако до тази дата съответното поименно писмено разрешение не е било поискано, или е било поискано, но не е било получено, съдът ще отмени уволнението, без да разглежда трудовия спор по същество.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.