Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА"
(брой: 2001/1, автор:Веселка Донкова)


ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Untitled Document


Постановление № 85 на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ППЗЗРСИИ) бе публикувано в ДВ, бр.39 от 12.05.2004 г. Промените засягат основно видовете технически помощни средства, условията за отпускането им, необходимите документи (в т.ч. разходооправдателни) и експлоатационния срок и влизат в сила от 1.05.2004 г. Възниква въпросът: ще бъдат ли признати разходооправдателните документи, в т.ч. медицинските протоколи на лекарските консултативни комисии /ЛКК/, експертните решения на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК), разрешенията на дирекциите за социално подпомагане, опис-заявките за осигурените (неосигурените) лица, получаващи целева помощ за технически помощни средства по Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ) и др., издадени в периода от 1 до 12.05.2004 г.
Промените в ППЗЗРСИИ са част от пакет от мерки за прецизиране нуждите от технически помощни средства с оглед ефективно осигуряване правото на нуждаещите се хора с увреждания; определяне на реалистични размери за финансова помощ съобразени с материалното положение на потребителите; повишаване изискванията към доставчиците и канализиране взаимоотношенията между обекта - лицето с увреждания, и субектите - Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерството на труда и социалната политика и фирмите производители и вносители на технически помощни средства.
Измененията в приложение 1 към чл.42, ал.1 от ППЗЗРСИИ са съществени от гледна точка на разходооправдателните документи, които служат за база за изплащане на целеви помощи за технически помощни средства на правоимащите хора с увреждания към лицензираните фирми производители и доставчици.
Механизмът за осигуряване правото на инвалидите на целеви помощи за покупка и ремонт на лични технически помощни средства и условията и редът за тяхното отпускане, регламентирани в ЗЗРСИИ и правилника за неговото прилагане, е следният:
Целевата помощ за покупка и ремонт на технически помощни средства се отпуска въз основа на молба декларация за отпускане на технически помощни средства по образец, посочен в приложение № 8 към чл.44 от ППЗЗРСИИ. Тя се подава от инвалида, от негов законен представител или от упълномощено от него лице до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния му адрес. Към нея се прилагат: документ за самоличност (за справка), акт за раждане на деца до 16-годишна възраст (копие), медицински протокол (който съгласно измененията в приложение 1 към чл.42, ал.1 от ППЗЗРСИИ в повечето случаи се издава от специализирана по профила на заболяването ЛКК към Диагностично-консултативните центрове (Медицинските центрове) на областните многопрофилни болници за активно лечение или университетските многопрофилни болници за активно лечение),служебна бележка от местоработата (за работещите) и експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК) (копия).
В 7-дневен срок от подаване на молбата ръководителят на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него лице издава разрешение (или мотивиран отказ) за изработване, покупка или ремонт на необходимото техническо помощно средство по образец, посочен в приложение № 5 към чл.45, ал.1 от ППЗЗРСИИ. В разрешението освен трите имена, ЕГН и постоянен адрес на лицето се посочват още видът на техническото помощно средство (изработване, покупка и ремонт), размерът на целевата помощ, експлоатационният срок и дали лицето е осигурено за всички осигурителни случаи, или е неосигурено.
Дирекциите "Социално подпомагане" изпращат всеки месец на фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерството на труда и социалната политика (за чиято сметка са разходите за отпускане и ремонт на личните технически помощни средства) опис на издадените фактури за технически помощни средства, подлежащи на изплащане, по образец, посочен в приложение № 9 към чл.50, ал.2 от ППЗЗРСИИ. В опис-заявката се посочват трите имена и ЕГН на получателя, медицинските документи, в т.ч. протоколи на ЛКК, документи за процент намалена работоспособност, експертизи на заболяването, експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК) и др., видът на техническото помощно средство, фирмата производител или доставчик, номерът и датата на разрешението на дирекция "Социално подпомагане", номерът на фактурата и сумата за получаване по лимит или фактура.
Сумите за целевите помощи за предоставените от фирмите технически помощни средства на правоимащите се превеждат ежемесечно директно по банковите сметки на фирмите доставчици и производители от фонд "Рехабилитация и социална интеграция".
Дали фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерството на труда и социалната политика ще признае издадените документи и потвърди разрешените за плащане целеви помощи в периода между влизането в сила на измененията и допълненията на ППЗЗРСИИ и тяхното публикуване в държавен вестник, т.е. от 1.05.2004 г. до 12.05.2004 г., е въпрос изцяло в неговата компетенция. Считам, че през изминалите няколко години фондът отстоява интересите на лицата с увреждания с последователност и воля и се доказа в общественото пространство като отговорна държавна структура и няма да допусне възникване на социално напрежение при така създалите се обстоятелства. Вярвам, че документите, издадени в посочения период, ще бъдат признати, но също така вярвам, че няма да бъде направен никакъв компромис по отношение спазването на промените в ППЗЗРСИИ след тази дата.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.