Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "СТРАТЕГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА"
(брой: 2002/6, автор:Стефан Христов)


СТРАТЕГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА


Стратегическото мислене има изключително значение за човешката цивилизация и играе ключова роля в съвременния свят, като дава ценни идеи и подходящи съвети за бъдещото развитие. Бъдещето според известния футуролог А. Тофлър представлява terra incognita. Водещите мислители в света на бизнеса разкриват своите прозрения и представи за промените в световната икономика през 21 век1. Според тях е необходимо поставяне под съмнение или напълно отказване от остарелите визии, представи, парадигми, догми, принципи, правила, стратегии и модели на развитие. Налага се основателно преосмисляне на бъдещето поради резките промени и голямата несигурност в света. Той ще се характеризира, по думите на Р. Гибсън2, с жестока конкуренция и безмилостни пазари, при които или трябва да се прави бизнес в реално време, или в противен случай ще се загива.
Стратегическото мислене включва анализиране, диагностициране и предвиждане на различни процеси, явления, ситуации, събития, обстоятелства, условия, тенденции и други неща, които ще оказват в перспектива силно влияние върху бизнеса. Бизнесът представлява стопанска дейност, извършвана от физически и юридически лица и целяща задоволяването на обществените потребности и получаването на съответна печалба. Стратегическото мислене осигурява идентичност, жизнеспособност, динамичност, приспособимост, привлекателност, конкурентоспособност, гъвкавост и други важни предимства. Негови отличителни черти са:
 • съзидателност, конструктивност, креативност, иновационност, градивност на идеите;

 • автентичност, неподражаемост, самобитност, неповторимост, своеобразност на съжденията;

 • целенасоченост, концентрираност, фокусираност, системност, продуктивност на мислите;

 • перспективност, последователност, предвидливост, отчетливост, прозорливост на вижданията;

 • далновидност, проницателност, компетентност, практичност, прагматичност на преценките;

 • Бизнесът, по думите на проф. П. Дракър3, се създава и се ръководи от предприемчиви хора, като негова основна задача е изграждането на широка мрежа от потребители посредством извършването на конкурентен маркетинг и осъществяването на разнообразни иновации на пазара. Това изисква стратегическо мислене, което е свързано с намирането на правилни отговори на такива важни въпроси, като: Какъв е настоящият бизнес? Трябва ли да се остане в същия бизнес и да се развива нов? Необходимо ли е да се направят целенасочени промени в една или друга насока? Трябва ли да се ограничи или прекрати участието в дадена сфера на дейност? Какъв бизнес е перспективно да се развива в обозримото бъдеще и други. Всеки бизнес трябва да се управлява от компетентни хора, които го познават в дълбочина4.
  Стратегическото мислене оказва съществено влияние при стратегическата ориентация на бизнеса на всяка фирма (таблица 1).
  Таблица 1

  Стратегическа ориентация

  Стратегически действия

  - потребители

  Фирмата ориентира своите действия съобразно нуждите на потребителите

  - акционери

  Фирмата ориентира дейността си към задоволяване на желанията на акционерите

  - конкуренти

  Фирмата ориентира своите действия съобразно поведението на основните конкуренти

  - дистрибутори

  Фирмата ориентира дейността си към усъвършенстване на дистрибуцията на стоките

  - доставчици

  Фирмата ориентира своите действия към използване на сигурни и надеждни доставчици

  - пазари

  Фирмата ориентира дейността си към разширяване на пазарното присъствие

  - продукти

  Фирмата ориентира своите действия към подобряване на качеството на продуктите

  - продажби

  Фирмата ориентира дейността си към увеличаване на обема на продажбите

  - разходи

  Фирмата ориентира своите действия към намаляване на равнището на разходите

  - технологии

  Фирмата ориентира дейността си към прилагане на съвременни технологии


  На практика е възможно различно комбиниране на стратегическите действия на отделната фирма с оглед постигането на по-добри финансови резултати. Стратегическото мислене в бизнеса е свързано със задълбочено обмисляне на алтернативните стратегии за разрешаване на важните проблеми и щателно преценяване на евентуалните последствия от предприеманите действия. Терминът "стратегия" е взаимстван от военното изкуство на древните пълководци и се отъждествява с цялостния подход за спечелване на съществено предимство пред съперниците. Стратегическото мислене във фирмата трябва да е ориентирано към създаването на подобаващ бизнеспрофил с оглед адекватното удовлетворяване на изискванията и предизвикателствата на бъдещето.
  Корпоративната стратегия е свързана с решаването на такива важни проблеми като: "С какви видове бизнес фирмата ще се конкурира на пазара?" и "Как отделният бизнес трябва да се управлява?" Това означава да се определи подходящ бизнеспортфейл с оглед нейното перспективно развитие. Корпоративната стратегия касае диверсифицирането, диференцирането, концентрирането, кооперирането, интензифицирането, обединяването, поглъщането и др. Тя изисква умело разпределяне и ефективно използване на човешките, финансовите, материалните, технологичните и други ресурси на цялата фирма. Бизнесстратегията се фокусира върху ефективните начини на конкуриране в даден бизнес. Тя касае отделните продукти и целевите пазари. Изисква оценяване на пазарната среда, жизнените цикли на продуктите, характерните компетенции и други. Тя посочва начините на интегриране на различните функционални дейности (маркетинг, производство, финансиране, търговия и други) с оглед постигането на значими конкурентни предимства.
  На съвременния бизнес са особено нужни мислещи личности, които да могат да създават конкурентни предимства и да използват възможностите на пазара. Конкурентът по думите на А. Рийс и Дж. Траут5 е силен противник, а клиентът - свободна територия, която трябва да се завоюва. Армейските изрази "военен стратег", "противник", "неприятел" се заместват с аналогичните "бизнесстратег", "конкурент", "съперник". Стопанската организация подобно на военната организация е ориентирана към заемането на конкурентни позиции, които позволяват да се постигне победа над опонента. Релациите между военните и бизнесстратегиите са посочени в таблица 2.
  Таблица 2

  Военни стратегии

  Бизнесстратегии

  Стратегия на заплашване

  асимилиране, поглъщане, конфронтиране, покоряване, подчиняване, ограничаване, придобиване, проникване, разполагане, разпадане, разрушаване, компрометиране, изнудване, въдворяване, разделяне, преобразуване, сблъскване и други.

  Стратегия на съюзяване

  коалиране, коопериране, сдружаване, ангажиране, обединяване, сливане, съглашаване, закриляне, запазване, компенсиране, обезопасяване, партниране, подкрепяне, помагане, поддържане, гарантиране, присъединяване, споразумяване и други.

  Стратегия на нападане

  завладяване, експанзия, завоюване, изолиране, отслабване, обкръжаване, превъзхождане, разширяване, въздействане, съсредоточаване, иницииране, превземане, доминиране, притискане, изтощаване и други.

  Стратегия на защитаване

  противопоставяне, укрепване, отблъскване, задържане, париране, неутрализиране, прегрупира не, възвръщане, възпиране, възстановяване, възраждане, оттегляне, съхраняване и други.


  Стратегическото мислене е свързано с вземането на стратегически решения, които имат съдбоносно значение за бизнеса. В бъдеще, по думите на проф. П. Дракър, "растежът на бизнеса ще се базира в по-голяма степен на съюзяване и партниране, и в по-малка степен - на сливане и поглъщане."
  Стратегическото мислене трябва също така да бъде насочено към решаването на проблемите на бъдещето, което е пълно с редица предизвикателства и много неизвестности, пораждащи необходимостта от значително ангажиране на времето и на усилията на висшите мениджъри на фирмите. По думите на проф. П. Дракър "Ние живеем във време на големи структурни промени, което поражда огромни предизвикателства."7 Според него всяка фирма трябва да се ръководи от теорията на бизнеса, която позволява постигането на значими резултати чрез прилагането на съответна стратегия, насочена към максималното използване на възникналите възможности на пазара. Според редица изследователи колкото е по-малък даден бизнес, толкова по-важна става необходимостта от изграждането и реализирането на подходяща стратегия. Това се обуславя от факта, че в националните икономики на страните по света преобладава делът на малките фирми. В проучването на Световната банка8 като такива се разглеждат регистрираните фирми с по-малко от 50 души персонал. В таблица 3 са представени показателите както на някои страни членки на Европейския съюз, така и на някои от кандидатките за членство в него.
  Таблица 3

  Страна

  Относителен дял спрямо общия брой на фирмите, %

  Относителен дял в заетостта, %

  Относителен дял в продажбите, %

  Страни членки на Евросъюза

  Великобритания

  98,5

  42,1

  19,5

  Белгия

  97,2

  38,4

  50,3

  Дания

  98,3

  55,4

  46,5

  Италия

  99,2

  63,4

  53,9

  Португалия

  99,0

  48,7

  43,7

  Франция

  98,6

  46,7

  39,0

  Нидерландия

  96,7

  49,7

  46,5

  Швеция

  97,6

  39,5

  41,4

  Страни кандидатки за Евросъюза

  България

  97,5

  18,9

  21,8

  Латвия

  98,3

  41,1

  39,8

  Литва

  98,0

  43,1

  41,8

  Румъния

  97,4

  19,5

  40,1

  Унгария

  98,8

  53,1

  46,5


  В страните от Европейския съюз доминира малкият бизнес, който с изключение на Великобритания осигурява около половината от работните места и обема на продажбите в икономиката. Страните кандидатки, с изключение на България и Румъния, се изравняват по тези показатели с членките на Евросъюза. Трябва да се отбележи, че в извършеното проучване са взети под внимание само фирмите, които функционират в реалната икономика. В отделните страни има различен брой малки фирми, които действат в сивия сектор на стопанството.
  Стратегическото мислене спомага за разработването на печеливша бизнесстратегия, която позволява на по-малките фирми успешно да се конкурират на пазара с по-големите конкуренти. В стопанската практика няма общоприета стратегия, която може успешно да се прилага от различните фирми. Всеки бизнес се нуждае от специфична стратегия, която да съответства на неговия потенциал, в т.ч. хора, умения, способности, ресурси и други. За нейното реализиране са необходими съответни стратегически качества (таблица 4).
  Таблица 4
  Бизнесстратегии
  Стратегически качества
  стратегия за развиване на бизнеса предприемчивост, инициативност, енергичност, настойчивост, активност, амбициозност и други.
  стратегия за стабилизиране на бизнесаприемственост, уравновесеност, съзидателност, технократичност, солидност, гъвкавост и други.
  стратегия за променяне на бизнесапроницателност, самостоятелност, интуитивност, изобретателност, оригиналност, независимост и други.
  стратегия за ликвидиране на бизнесапрагматичност, реалистичност, обективност, систематичност, разсъдливост, последователност и други.

  Практическото осъществяване на всяка стратегия изисква адекватно поведение от страна на бизнеса. Първата стратегия налага агресивно поведение, втората - балансираното поведение, третата - рисково поведение, а четвъртата - рационално поведение. Бизнесстратегията включва дейностите за изграждане на устойчиви конкурентни предимства на целевите пазари.
  Стратегическото мислене зависи в значителна степен от когнитивните способности и практическите умения на отделния индивид независимо от заеманите позиции във фирмата. Когнитивните способности са свързани с информиране, осмисляне, предвиждане, интерпретиране, сравняване, експериментиране, променяне, комбиниране, фантазиране, проектиране, преобразуване, представяне и др. Практическите умения се формират продължително във времето в резултат на придобивания житейски опит. Новият стил на работа в света на бизнеса през 21 век ще бъде свързан с непрекъсната трансформация. Персоналът, според У. Холанд91, ще трябва постоянно да се интересува от измененията на дейността на собствената фирма и да участва в разработването на стратегически планове за нейното бъдеще. Необходимо ще бъде обективно да се разбира и правилно да се оценява потребността от извършването на разнообразни иновации в бизнеса.
  Стратегическото мислене разкрива перспективите и възможностите за просперитета на съвременния бизнес, като представя нетрадиционни постановки и нестандартни виждания за променящото се общество на планетата.


  1Гибсън, Р., Преосмисляне на бъдещето, 2001.
  2 Гибсън, Р., Преосмисляне на бъдещето, 2001.
  3Дракър, П., Практика на управлението, 2001.
  4Майкълсън, Дж., Сун Дзъ: Изкуството за войната за мениджъри, 2001.
  6Райс, А., Дж. Траут, Маркетинговые войны, 2000.
  7Дракър, П., Мениджмънт предизвикателствата през 21 век, 2000.
  8The World Bank, World Development Report 2002.
  9Холанд, У., Промяната: стилът на XXI век, 2000.


  Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.