Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на Топлофикация-Плевен ЕООД, към 31.12.2004 г."
(брой: 2004/13, автор:Топлофикация - Плевен ЕАД )


Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на Топлофикация-Плевен ЕООД, към 31.12.2004 г.

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУДЗА 2004 ГОДИНА


Код
Среден списъчен брой
Списъчен брой на 31.12.
Средства за работна заплата (левове - в цели числа)
Средна годишна заплата на 1 нает
общо
в т.ч. Жени
а
б
1
2
3
4
Наети лица по трудово или служебно правоотношение10002232195013105865877,07
в т. ч. без лицата в отпуск по майчинство
(от код 1010 до код 1100)
100122321950Х 
от код 1001: жени100251ХХ2810295510,37
Наетите от код 1001 по Националната класификация на професиите от 01.07.1996 година 
Ръководни служители1010191941752349222,84
Аналитични специалисти102011126767036973,00
Приложни специаисти103012127835326961,00
Помощен персионал1040191817877104616,32
Персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия1050222109645482,00
Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци10600,00
Квалифицирани производствени работници1070848344612585491,17
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства1080726974044915617,93
Нискоквалифицирани работници 1090443106942673,50
Въоръжени сили1100 
от код 1000: наети лица на непълно работно време13000,00
Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в код 1000 и код 1500)
1400Х2Х 
Наети лица по граждански договор1500Х1Х 
в т. ч. лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател1510ХХ 
Работещи собственици1600ХХ 
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор и собственици)
( код 1700 = код 1710 + код 1720)
17001102815 
в т. ч. в трудоспособна възраст17100,00
над трудоспособна възраст17201128152815,00
 
Раздел II. Наети лица по трудово или служебно правоотношение
 
Код
Брой
Средно от 1 нает
а
б
1
Наличност, приемане и напусканеНаличност по списък в началото на годината2010225 
Приети от началото на годината - общо20204 
в т.ч. Постъпили за първи път от образователната система2030 
Напуснали през годината - общо204010 
в т.ч. по естествени причини - пенсиониране или смърт20505 
по условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 до т. 3 от КТ2060 
по условията на чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ2065 
дисциплинарно уволнени2070 
Наличност по списък в края на годината (код 2010 + код 2020 - код 2040)2080219 
Отработено време през годинатаОтработени дни210049270220,94
Отработени часове22004089418,30
 
Раздел III. Начислени средства за работна заплата и разходи на работодателя
 
Код
От началото на годината (левове - в цели числа)
Процент
а
б
1
Начислени средстваРаботна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000, кол. 4 )
31001310586 
в т.ч.Основна заплата за действително отработено време3120722265 
Възнаграждение над основната заплата ( наднорменно и премии по системите за заплащане на труда )3130213622 
в т.ч.годишни или еднократни възнаграждения (целеви, извънредни заплати и други подобни 3133 
Възнаграждение от платен отпуск3140144433 
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС, друг закон, нормативен акт, клективен ии индивидуален трудов договор3150230266 
в т.ч.възнаграждение за извънреден труд, вкл. увеличението по чл. 262 от КТ315342413 
Разходи за сметка на работодателя за работещите по трудово или служебно правоотношениеОбезщетения по КТ (вкл. по чл. 222 и чл. 224 ал. 1), ЗДС и КСО316013175 
Социално и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")317048034936,65
Други социални разходи и надбавки3180228230 
в т.ч. в натура3183 
Данък върху социалните разходи31904564620,00
Разходи за сметка на работодателя за работещите без трудово или служебно правоотношениеХонорари лекторски и други подобни възнаграждения3200 
в т.ч. на външни лица 3201 
Възнаграждение на собстениците за положен личен труд3210 
Начислени суми на наетите по договор за управление и контрол (за тези по код 1400 )322040885 
Начислени суми на наетите по граждански договор323018345 
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") за работещите без трудово или служебно правоотношение (не се включват тези на самоосигурявалите се собственици)3300679211,47


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.