Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ"
(брой: 2001/1, автор:Гошо Мушкаров)


ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Untitled Document


Полага ли се платен отпуск за следдипломна квалификация със съгласието на работодателя?

Отговор: Гошо Мушкаров

В чл.169 от КТ са посочени случаите, в които работникът или служителят има право на отпуски за обучение. Следдипломната квалификация не е посочена като общо основание за ползване на такива отпуски.
В такива случаи би могла да се използва разпоредбата на чл.234 от КТ и да се сключи договор за квалификация, с който изрично да се определят:
- професията или специалността, по която работникът или служителят ще се обучава;
- мястото, формата и времето на обучението;
- ползването на отпуск през време на обучението;
- финансовите, битовите и други подобни условия за времето на обучението.
С договора могат да се договарят съответните задължения за работника или служителя - да работи при работодателя за определен срок, които не може да бъде по-дълъг от 5 години, а така също и отговорността му при незавършване на обучението и/или при неизпълнение на други поети от него задължения по същия договор.Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.