Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "БРАКУВАНЕ НА АМОРТИЗИРАНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ"
(брой: 2002/5, автор:Аслан Мехмедов)


БРАКУВАНЕ НА АМОРТИЗИРАНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ


Предприятието, в което работя, е наследник на бивше държавно, като понастоящем държавното му участие е равно или под 10%.
Към 31.08.2001 г. се констатира наличие на застояла техника, която в по-голямата си част имаше нулева остатъчна стойност, т.е. бе напълно амортизирана и отдавна не участваше в производствения процес. Болшинството от нея се водеше по сметка 204 Машини, съоръжения, оборудване.
Взе се решение, използвайки годишната инвентаризация, неизползваемата и амортизирана вече техника да се изпише от група 20 поради невъзможността й да участва в производствения процес, заради нейното физическо и морално изхабяване.
Принципът, който спазва предприятието относно начисляването на амортизациите на даден дълготраен актив, е този процес да започва от датата на въвеждане в експлоатация на ДА1 (макар че не е изрично записан в счетоводната политика).
При изпълнение в обратния случай на този принцип начисляването на амортизациите следва да се преустанови в месеца, следващ месеца на изключването на ДА от производствения процес (за целите на настоящото разсъждение не се разглеждат случаите, когато има временно изключване на ДА от производствения процес).
За застоялите и негодни за ползване вече машини се взе решение да се бракуват и впоследствие да се ликвидират.
По време на започналата през септември и продължила през октомври, ноември и декември 2001 г. инвентаризация на ДМА са взети следните счетоводни операции:
1. Въз основа на съставен протокол за брак, където се описват причините за бракуването на машината:
Дебит 241/Кредит гр.20 - амортизираната част на актива
Дебит 699/Кредит гр.20 - неамортизираната част на актива
Дебит 961 Невключени в стопанския оборот ДА, подлежащи на ликвидация
    Кредит 990 - с отчетната стойност на актива

Ако неамортизираната част на ДМА е по-голяма от 10% от отчетната стойност с начисленото ДДС:
Дебит 699/4532 - начислено ДДС в размер на потребения данъчен кредит.
2.1. Въз основа на съставен протокол за ликвидация на актива (който по правило не съвпада с датата на бракуването на актива):
Дебит 208/Кредит Разходни сметки - със стойност на евентуални разходи по ликвидация;
Дебит 302/Кредит 208 - със стойността на заприходените със складова разписка материали, които могат да се използват, или понякога, когато тези части са продадени веднага - директно със стойността им по фактурата;
Дебит 990/961 - с ответната стойност на актива.
2.2. В единичен случай, въпреки че активът е определен за ликвидация, понеже никой не е искал да закупи такъв актив (съставен е вече протокол за брак и той е бракуван), поради проявен интерес даденият актив е продаден на трето лице с фактура:
Дебит 411/Кредит 709 - с продажната цена;
Дебит 411/Кредит 4532 - начислено ДДС върху продажната цена;
Дебит 990/Кредит 961 - с отчетната стойност на актива.
Към края на декември се констатираха дебитни салда по сметка 961 Невключени в стопанския оборот ДА, подлежащи на ликвидация със съответстващото им кредитно салдо по сметка 990 Разни пасивни задбалансови сметки.
Проблемът възникна, когато проверяващият екип от сътрудници на одитора, който заверява счетоводния отчет на предприятието, зае следната позиция:
- Недопустимо е такива активи да се бракуват, а впоследствие да се ликвидират, процесът на ликвидация на един ДМА трябва да завърши почти веднага с оформянето на протокола за брак, затова и в миналото бланката на протокола за брак и сметката за ликвидация на бракувания ДМА са били всъщност на един лист. Или по-скоро не би следвало да се осчетоводява акт за брак, преди да е приложен изготвеният протокол за ликвидация на актива. Не е следвало да се бракуват ДМА, които впоследствие ще се ликвидират след месеци.
- Недопустимо е за такива цели да се използват задбалансови сметки, които имат съвсем друг характер съгласно задължителния Национален сметкоплан за 2001 година. В група 96 на НС под активи, невключени в стопанския оборот, се имат предвид по-специфични случаи на отчитане на ДА, които се използват най-вече от банките.
- Дори и при така направеното бракуване и последващо ликвидиране на активите е по-добре те да се водят чрез така наречената "Оперативна отчетност", т.е. извънсчетоводно, тъй като същите имат нулева балансова стойност в баланса.
Аз лично не споделям горните виждания на одиторския екип поради следните мои съображения:
Разглеждам оформянето на акта за брак като първичен документ, чрез който компетентната комисия и МОЛ уведомяват мен като счетоводител да извадя дадения ДМА от патримониума на балансовите ДМА (чрез описаните по-горе счетоводните записи по т.1), тъй като същият е абсолютно негоден да участва вече в производствения процес, макар да е възможно да не е напълно амортизиран, за да се спази описаният принцип - щом даден ДМА не участва в производствения процес, не следва да му се начисляват и амортизации. Комисията, която определя брака, се събира въз основа на заповед, издадена от управителя при одобрено и резолирано от главния счетоводител предложение за брак на ДМА, изготвено от МОЛ на съответното звено.
Абсолютно невъзможно е ликвидацията и бракуването на големите машини, каквито са в по-голямата си част при нас, да протекат едновременно. Предприятието няма възможност да поддържа специален персонал, който да се занимава само с ликвидация на ДМА. Ликвидационният процес и разкомплектоването на един ДМА до получаването на някакви полезни отпадъци и материали се извършва от временно незает персонал. Ликвидационният процес може да продължи с месеци в зависимост от заетостта на персонала. Само за сведение мога да кажа, че на ликвидация подлежат няколко товарни автомобила, жп цистерни, траверси и локомотив. Ако до това време на пълната ликвидация и окончателното изготвяне на протокола за ликвидация се задържа и протоколът за брак на даден ДМА, то аз като счетоводител не бих имал информация, че въобще е започнал процес на ликвидация за даден ДМА и същият, макар и в ликвидация, все още би се водил в инвентарната книга за ДМА и баланса на фирмата, докато реално той според мен вече не би следвало да бъде там.
Не считам, че задбалансовите сметки не са предвидени за такива случаи, защото, видно от общите пояснения на раздел 9, тези сметки са предвидени и за такива случаи - "Чрез задбалансовите счетоводни сметки предприятията отчитат собствени активи и пасиви, които по определени причини са изключени от стопанския им оборот ..."
Не съм съгласен такива активи, които са в процес на ликвидация или чакат такава, да се водят извънсчетоводно, именно за да се спази принципът за вярно и честно представяне на стопанските събития. Считам, че евентуален потребител на счетоводния отчет би следвало да има някаква информация за такива активи. Но не съм съгласен такива активи да са и в балансовата част, защото за предприятието те нямат никаква практическа стойност. Ето защо за мен е естествено тези активи да се водят задбалансово до момента на пълната им ликвидация.
Освен това при счетоводното заприходяване на полезни материали и отпадъци би се стигнало до прецедент, че същите следва да се заприходят от един буквално "висящ счетоводно във въздуха ДМА".


1Буди недоумение частта от текста в чл.20, ал.5 от стария Закон за счетоводството (отпреди 1.01.2002 г.), който обаче се запазва непроменен и в новия ЗСч, а именно: "амортизациите се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиването на ДА или ...". Недопустимо е да се начисляват амортизации в месеца, следващ придобиването на ДА, при положение че същият не е въведен в действие с нормалната му експлоатационна натовареност, т.е. предприятието не е започнало да черпи от него икономическа изгода. Считам, че с дадената си текстова част тази алинея от ЗСч е в противоречие с основен принцип на ЗСч - изложен в чл.5, т.3 - съпоставимост между приходи и разходи, т.е. в контекста на разсъждението не можем да започнем начисляването на амортизации на ДА, при положение че същият не участва в стопанския процес и заедно с това все още не носи приходи на предприятието.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.