Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОРПО ЧЛ.328, АЛ.1, Т.2 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА"
(брой: 2001/7, автор:Стефанка Симеонова)


ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОРПО ЧЛ.328, АЛ.1, Т.2 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА


ВЪПРОС: На 2.12.1999 г. с писмо № 94-С-4542 от 1.12.1999 г. работодателят ми връчи писмо предизвестие, че длъжността ми се съкращава и че трудовото ми правоотношение се прекратява, считано от 1.01.2000 г. Датата на връчване на писмото е 1.12.2000 г.
След изтичането на срока на предизвестие на 4.01.2000 г. предприятието беше дадено под наем. Аз си намерих веднага работа, но ме интересуват следните въпроси:
Прекратено ли е трудовото ми правоотношение и кой трябва да оформи трудовата ми книжка?
Дължат ли ми се някакви обезщетения, какви и как мога да ги получа?
Стефанка Симеонова, юрист

От данните в запитването става ясно, че на 1.12.1999 г. ви е връчено писмо предизвестие (това е датата на връчване на писмото) за прекратяване на трудовото правоотношение с работодателя. Съгласно чл.326, ал.4 от Кодекса на труда срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му, в случая от 2.12.1999 г. Когато трудовото правоотношение се прекратява с предизвестие, прекратяването настъпва с изтичането на срока на предизвестието, което според чл.326, ал.2 от Кодекса на труда е 30 календарни дни при прекратяване на безсрочен трудов договор.
Във вашия случай срокът на предизвестието изтича на 31.12.1999 г., след което трудовият договор се счита прекратен. Заповедта за прекратяване и оформянето на трудовата книжка следва да се извърши от работодателя, който е връчил предизвестието, тъй като отдаването под наем на обекта е станало едва на 4.01.2000 г. Дори в договора за наем да е предвидено, че работниците и служителите преминават към новия работодател - наемателя, вашето трудово правоотношение е прекратено преди този момент.
Когато трудовият договор се прекратява на основание чл.328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда поради съкращаване в щата, предизвестието е отработено и лицето веднага след това е постъпило на работа по трудово правоотношение, то има право само на обезщетение по чл.224, ал.1 от Кодекса на труда за полагаем се, но неползван платен годишен отпуск, ако има такъв.
Когато работодателят не изплати доброволно полагащо се на работника или служителя обезщетение, последният може да го потърси по съдебен ред в тригодишен давностен срок, считано от датата, когато плащането е трябвало да се осъществи по надлежния ред (от датата на прекратяване на трудовия договор).


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.