Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ"
(брой: 2001/9, автор:Теменужка Златанова)


ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


На основание на §12 от Заключителните разпоредби на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50% държавно или общинско участие през 2001 г., утвърдена с ПМС №75, министърът на здравеопазването издаде Наредба №14 от 6.04.2001 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения. В нея са отразени специфичните условия, при които работят тези дружества.
С Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, също е възприет принципът, че техният размер се определя тримесечно.

I. Дружества
за болнична помощ


Определянето на средствата за работна заплата се извършва по условията на чл.3 от наредбата. Основните принципи за тези дружества са:
ьразчетните средства за работна заплата за 2001 г. по тримесечия (§1 от допълнителните разпоредби);
ьувеличаване на разчетните средства с до 40% от постъпилите приходи от медицински и други услуги за съответното тримесечие.
При условие че имат такива и в случаите, когато с нормативен акт се промени разчетната средна месечна брутна работна заплата, в §2 от посочения член на наредбата е предвидено те да увеличават сумата на средствата за работна заплата от предходното тримесечие с тримесечния размер на увеличението на разчетната им средномесечна брутна работна заплата и разчетната численост на персонала.
В наредбата за болничните заведения има и два други важни момента при определянето на тримесечните средства за работна заплата.
Когато те приключат тримесечието с положителен финансов резултат и нямат или обслужват редовно задълженията си, могат да формират тримесечния размер на средствата за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние и наличните приходи.
В случаите на загуба и влошаване на финансовите резултати спрямо предходното тримесечие и просрочени задължения, дружествата за болнична помощ, съгласно чл.4, ал.2, не могат да надвишават размера на разчетните средства.

II. Дружества
за извънболнична помощ


Образуването на средствата за работна заплата в тези търговски дружества е в зависимост от:
- получения финансов резултат през отчетното тримесечие (печалба или загуба);
- обслужването на задълженията: по получени банкови заеми; към бюджета; към социалното и здравното осигуряване; за фонд "Професионална квалификация и безработица"; по договори за доставка и услуги, свързани с дейността;
- изменение на приходите от медицински и други услуги на едно лице през съответното тримесечие спрямо предходното такова, изчислени по методика на НСИ.
Дружествата, които приключват отчетното тримесечие със загуба, влошават финансовите си резултати спрямо предходното тримесечие и имат просрочени задължения, съгласно чл.4, ал.1 от наредбата не могат да увеличават средствата си за работна заплата, начислени през предходното тримесечие, дори когато имат увеличение на приходите от медицински услуги на едно лице.
Търговските дружества, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, които приключват съответното тримесечие с положителен финансов резултат (печалба) и нямат или обслужват редовно задълженията си, съгласно чл.5 от наредбата образуват средствата си за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние и получените приходи.
При образуване на средствата за работна заплата всички търговски дружества за болнична и извънболнична помощ прилагат чл.6 от наредбата независимо от тяхното финансово-икономическо състояние.
Възнагражденията на управителните и контролните органи се уреждат с Наредба №9 от 2000 г. (изм. и доп., 2001 г.).

Заплащане на управителните органи в търговските
дружества - лечебни заведения


С Наредба №9 от 26.06.2000 г. за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения (изм. и доп., ДВ, бр.15 от 2001 г.) се регламентират редът и начинът на определяне на възнагражденията на управителните и контролните органи в търговските дружества - лечебни заведения.
Съгласно цитираната наредба министърът на здравеопазването, съответно кметът на общината, след провеждане на конкурс издава заповед за назначаване на участника, спечелил конкурса, и сключва договор за възлагане на управлението, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му.

1. Заплащане в заведенията
за извънболнична помощ


С направените изменения и допълнения на Наредба №9 от 2001 г. възнагражденията по договорите за управление на членовете на управителните органи на лечебните заведения за извънболнична помощ - еднолични търговски дружества, се определят в размер от 150 до 250 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в дружеството.
Възнагражденията по договор за контрол на контрольорите на дружествата се определят в размер от 80 до 150 на сто от отчетената средна брутна работна заплата в дружеството.

2. Заплащане в едноличните
търговски дружества


Възнагражденията по договорите за управление на членовете на управителните органи на лечебните заведения еднолични акционерни дружества, са в размер от 150 до 250 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
Изпълнителните членове, овластени да представляват лечебното заведение, освен възнаграждението, определено по горния ред, получават и допълнително възнаграждение, определено в договора за възлагане на управлението в това им качество, в размер на 150 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението.

3. Заплащане в едноличните
дружества с ограничена отговорност


Възнагражденията по договори за управление на управителите на лечебните заведения еднолични дружества с ограничена отговорност, са в размер от 280 до 380 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
На контрольора и контролните органи възнаграждението е от 80 до 150 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
Възнагражденията на управителните органи се определят тримесечно. След приключването на всяко тримесечие се преизчисляват възнагражденията за всяко отчетно тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието членовете на изпълнителните и контролните органи получават авансово месечното си възнаграждение въз основа на достигнатата средна месечна брутна работна заплата за предходното тримесечие.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.