Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ПОКУПКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ"
(брой: 2001/10, автор:Евгени Рангелов)


ПОКУПКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ


ВЪПРОС: ЕООД купува предприятие на ЕТ по чл.15 от Търговския закон. ЕТ не е заличен от търговския регистър.
Какви счетоводни статии трябва да се съставят към датата на съдебното решение за сделката, за да се включи покупката в баланса на ЕООД? Предприятието се купува за 620 000 лв., изплатени по банков път. Прилага ли се НСС 22 и всъщност това бизнескомбинация ли е?
ОТГОВОР: Евгени Рангелов, магистър по финанси

Покупката на предприятие се третира в чл.15 на Търговския закон като "сделка с предприятие". Предприятието е определено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Прехвърлянето се извършва писмено с нотариална заверка на подписите. Продавачът е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.
Явно при този вид сделка става въпрос за прехвърляне на съвкупност от права, задължения и фактически отношения, като правата могат да бъдат имуществени и неимуществени.
Обект на прехвърлянето са елементи, които представляват обособено имущество, съпроводено от неимуществени права, и те са нещо отделно от останалото имущество на търговеца. Обикновено тези права са изразени и обслужват конкретна дейност на търговеца: фабрика, завод, дейност.
Основното, което трябва да се има предвид при счетоводното отчитане на подобна сделка с предприятие, е, че имуществото на търговеца като комплекс от права и отношения е обособено, отделно от собственика си и може да бъде предмет на сделка, без при това да се прекратява търговското дружество или фирмата на едноличен търговец.
При така изяснени обстоятелства трябва да се посочи, че прехвърлянето на предприятието по чл.15 от Търговския закон не е бизнескомбинация по смисъла на НСС 22 Отчитане на бизнескомбинации.
Това е така, тъй като при бизнескомбинацията едно предприятие придобива друго предприятие (предприятие по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството), в резултат на което придобиваното предприятие престава да съществува като правен субект, а при продажбата по чл.15 от Търговския закон се продава обособено имущество и търговецът като правен субект остава да съществува.
При разглежданата "сделка с предприятие" обект на счетоводно отчитане са:
- при продавача - отписване на продаденото имущество и отчитане на резултата от сделката;
- при купувача - включване на закупеното имущество в баланса.
При вас като купувач по сделката счетоводното отчитане ще се изрази в статии по приемане на активите и пасивите и аналитично отчитане на закупените разграничими активи. Принципно счетоводните записвания са следните:
а) за приетите пасиви (задължения):
Дебит с/ка 499 Други кредитори
    Кредит с/ка Разни пасивни сметки

б) за изплатената сума (във вашия случай 620 000 лв.):
Дебит с/ка 499 Други кредитори
    Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка

в) за отчитане на закупените активи и вземания:
Дебит с/ки, отчитащи активи
Дебит с/ки, отчитащи вземания
    Кредит с/ка 499 Други кредитори

Посочихме, че в разглеждания случай не става въпрос за бизнескомбинация, но считаме, че може да се използват предлаганите способи в НСС 22, респективно т.5, за определяне на разграничимите активи и пасиви, без да се изпълнява условието за оценяване по справедлива цена. На практика това означава, че вземанията и задълженията ще се посочат в горните счетоводни записвания по сегашната им стойност (съгласно описа, по който се прехвърля имуществото от ЕТ), а разликата до платената цена 620 000 лв. ще формира общо перо за активите (дълготрайни и краткотрайни). Съгласно описа по прехвърлянето ще се отчете по съответната балансова сметка всеки разграничим актив, като стойността му ще се определи "пропорционално" на остатъка след спадане на платената общо сума на пасивите и вземанията. По този начин ще се формира цена на придобиване по отделни разграничими активи. В зависимост от ефективността на сделката с коефициента могат да се намалят отчетните цени по баланса на ЕТ или да се увеличат.
За разлика от счетоводното отчитане при продавача, при купувача няма да се отчита финансов резултат (печалба или загуба) от сделката, тъй като цялата платена сума ще се разпредели между пасивите (задълженията) и активите (дълготрайни, краткотрайни и вземания). Помощната сметка 499 Други кредитори следва да остане с нулево салдо.
Накрая искаме да обърнем внимание на два момента:
1. Прехвърлянето на предприятие има данъчни аспекти:
а) по ЗОДФЛ
При продавача ЕТ ще се формира данъчна основа за облагане в резултат на продажбата по реда на чл.24, ал.4 от ЗОДФЛ;
б) по ЗДДС:
1. Съгласно чл.44 от ЗДДС прехвърлянето на предприятие по чл.15 от Търговския закон е освободена доставка.
2. Вторият въпрос по сделката по чл.15 от Търговския закон се отнася за отговорността към кредиторите след прехвърляне на предприятието. Защитата на кредиторите е регламентирана с чл.15, ал.2 от този закон.
И така, прехвърлянето на предприятие по чл.15 от Търговския закон не е бизнескомбинация и не следва да се отчита по реда на НСС 22. Това е "сделка с предприятие", при която се осъществява покупко-продажба. Отчитането се извършва при продавача, с отчитане на финансов резултат от сделката, а при купувача се отчита придобиването на обособено имущество в рамките на платената сума1.

1По разглеждания въпрос може да се ползва разработката на Живко Бонев и Иван Дочев "Бизнескомбинации", изд. Форком, 1999 г., както и становище на проф. Филип Рачев, "Търговско право". Авторски колектив, Университетско издателство "Стопанство", София, 1999 г.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.