Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"
(брой: 2001/9, автор:Елисавет Петров)


СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


Юридически лица с нестопанска цел са юридическите лица, създадени по реда на редица нормативни актове, чрез които се регламентира тяхната дейност. Според Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) те могат да бъдат сдружения и фондации. Освен това юридически лица с нестопанска цел са и политическите партии и други организации.
Въпросите за счетоводната отчетност на тези лица са регламентирани с НСС 31 Представяне на счетоводните отчети на юридическите лица с нестопанска цел, който е утвърден с ПМС №65 от 1998 г., обн., ДВ, бр.51 от 14.06.1999 г.
Изискванията за водене на счетоводство на тези лица, съгласно §1 от ДР на ЗСч, е аналогично на това в предприятията.
Юридическите лица с нестопанска цел съставят индивидуален сметкоплан съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти. В индивидуалния сметкоплан се предвиждат сметки за отделяне на нестопанската от стопанската дейност, както и отделни сметки за отчитане на специфичните приходи и разходи, свързани с нестопанската дейност.
Приходите на тези предприятия са главно два вида:
а) от присъщата им идеална дейност;
б) от стопанска дейност, ако такава се осъществява.
За отчитане на приходите от нестопанска дейност в Националния сметкоплан е включена отделна група 71 Приходи на юридически лица с нестопанска цел. Към тази група се разкриват сметки с трицифрен шифър:
 • с/ка 711 Приходи от регламентирана дейност;

 • с/ка 712 Приходи от членски внос;

 • с/ка 713 Приходи от дарения;

 • с/ка 714 Приходи от субсидии;

 • с/ка 719 Други приходи.

 • В последната с/ка 719 Други приходи се отчитат приходи от регламентирана дейност, които имат характер на:
  - отписани задължения;
  - излишъци на активи;
  - неустойки, обезщетения и причинени вреди и пропуснати ползи, които са отчетени като приходи на предприятието;
  - приходи от продажби на ДМА и материални запаси.
  Приходите по с/ка 713 Приходи от дарения и с/ка 714 Приходи от субсидии по своята същност представляват безвъзмездни суми, но за даренията, които са отпуснати за изпълнението на определени условия, тяхното отчитане трябва да става чрез с/ка 713, докато дарения, които са отпуснати без задължителни условия, биха могли да се отчитат по с/ка 714 Приходи от субсидии. По с/ка 713 Приходи от дарения със задължителни условия трябва да бъде заведена отделна аналитична отчетност за всяко дарение поотделно.
  Сметките от група 72 Финансови приходи се ползват от тези юридически лица с идеална цел по общия ред съгласно характеристиката на сметките от групата, включително и начина за тяхното приключване.
  Съгласно т.4 на НСС 31 разходите на юридическите лица с нестопанска цел се отчитат като:
  * разходи за регламентирана дейност;
  * административни разходи.
  Във връзка с това изискване е формирано и съдържанието на отчета за приходите и разходите, който има специфична форма.
  Регламентираните разходи би могло да се отчитат направо по дебита на сметките от група 71. Ако те се отчитат чрез сметките от група 60, което според нас е по-правилно, тогава е целесъобразно да се използва с/ка 609 Други разходи, с аналитична информация за разграничаването им от административните разходи по същата сметка.
  Ако в индивидуалния сметкоплан се въведе сметка от група 61 Разходи за дейността, отчитането може да става с четирицифрени сметки по програми или по други мероприятия.
  В нормативните актове не е предвидено начисляването на амортизации за дълготрайните активи на юридическите лица с нестопанска цел с оглед бюджетния характер на финансирането на дейността им. Това изключва използването на с/ка 603 Разходи за амортизации. Ето защо в отчета за приходите и разходите не е предвидена статия за разходите за амортизации.
  Финансовите разходи на юридическите лица с нестопанска цел се отчитат чрез сметките от група 62 Финансови разходи, които се приключват чрез с/ка 125.
  В случаите, когато юридическите лица с нестопанска цел извършват стопанска дейност, се ползват всички сметки за разходите. Съгласно т.8 от НСС 31, когато юридическите лица с нестопанска цел осъществяват стопанска дейност, те:
  а) организират отделно счетоводно отчитане на тази дейност;
  б) съставят отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност съгласно приложение №2 към чл.40, ал.1, т.2 от ЗСч и приложение №2 към НСС 1 Представяне на счетоводните отчети (в едностранна или двустранна форма).
  Финансовият резултат за стопанската дейност на тези юридически лица се формира с отделен отчет за приходите и разходите, като приходите се отчитат по общия ред за стопанската дейност чрез сметките от група 70, а финансовите разходи - с аналитично отделяне към сметките от група 62. Този отчет се включва в общия специфичен отчет за юридическите лица с нестопанска дейност посредством салдото на финансовия резултат от стопанската дейност. За по-голяма яснота ще разгледаме хоризонталната структура на отчета за приходите и разходите за специфичната дейност, утвърден като приложение №2 към НСС 31 Представяне на счетоводните отчети на юридическите лица с нестопанска цел в двустранна форма.
  Хоризонталната структура на този отчет, който прилагаме, ще представим заедно с информационните връзки на всеки ред със счетоводните сметки от главната книга и оборотната ведомост.

  Разходна част
  Група първа - Разходи за дейността
  Подгрупа А Разходи
  за регламентирана дейност


  Статия 1 Дарения - попълва се от годишния дебитен оборот по с/ка 713 Приходи от дарения, без последната приключителна статия, чрез която кредитното салдо по сметката е отразено в с/ка 125 Резултати от дейността на юридическите лица с нестопанска цел.
  Статия 2 Членски внос - попълва се от годишния оборот по с/ка 712 Приходи от членски внос без приключвателната статия в кореспонденция със с/ка 125.
  Статия 3 Други разходи - попълва се от сбора на годишните дебитни обороти по с/ка 711 Приходи от регламентирана дейност, с/ка 714 Приходи от субсидии и с/ка 719 Други приходи. И в този случай се елиминират статиите, чрез които крайните салда по сметките се приключват със с/ка 125.

  Подгрупа Б
  Административни разходи


  Статия 4 Разходи за материали - попълва се от онази част от годишния дебитен оборот по с/ка 601 Разходи за материали, която отразява разходите за материали за специфичната (а не за стопанската) дейност.
  Същото пояснение е валидно и за попълване на останалите редове от група Административни разходи. За нея ще употребяваме само израза "съответната част", което ще означава частта от разхода за специфичната дейност. Същия подход ще използваме и при изясняване на информационните връзки за финансовите разходи.
  Статия 5 Разходи за външни услуги от съответната част на годишния дебитен оборот от с/ка 602 Разходи за външни услуги.
  Статия 6 Разходи за заплати и други възнаграждения от съответната част на годишния дебитен оборот по с/ка 604 Разходи за заплати.
  Статия 7 Разходи за социални осигуровки и надбавки от съответната част на годишния дебитен оборот по с/ка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки.
  Статия 8 Други разходи - от съответната част на годишния дебитен оборот по с/ка 609 Други разходи.

  Група втора
  Финансови разходи


  Статия 9 Разходи за лихви - от годишния дебитен оборот по с/ка 621 Разходи за лихви - съответната част.
  Статия 10 Отрицателна разлика от операции с инвестиции от годишния дебитен оборот на с/ка 623 Разходи по операции с инвестиции - съответната част.
  Статия 11 Отрицателна разлика от промяна на валутните курсове от годишния дебитен оборот по с/ка 624 Разходи по валутни операции - съответната част.
  Статия 12 Други финансови разходи от годишния дебитен оборот на с/ка 629 Други финансови разходи - съответната част.
  Група трета Загуба от стопанската дейност - представя се сумата, отразена в счетоводната статия:
  Дебит с/ка 125 Резултати от дейността
  на юридически лица с нестопанска цел
       Кредит с/ка 123 Печалби и загуби
       от текущата година

  При загуба от стопанската дейност след данъчното облагане тази сума трябва да съответства на загубата след данъчното облагане, посочена в отчета за приходите и разходите за стопанската дейност.
  Група четвърта Общо разходи, предсатавлява сбор от сумите по група първа, втора и трета.
  Група пета Резултат - Попълва се, когато общият финансов резултат от дейността на юридическото лице с нестопанска цел е печалба. Представлява положителната разлика между група четвърта на приходната част Общо приходи и група четвърта на разходната част Общо разходи. Със същата сума би следвало да се състави статията:
  Дебит с/ка 125 Резултати от дейността
  на юридическите лица с нестопанска цел
       Кредит с/ка 117 Допълнителни резерви

  С тази статия юридическите лица с нестопанска цел отразяват в края на годината прехвърлянето на общата печалба от специфичната и от стопанската дейност като допълнителни резерви.

  Приходна част
  Група първа Приходи от дейността


  Статия 1 Приходи от регламентирана дейност - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 711 Приходи от регламентирана дейност.
  Статия 2 Членски внос - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 712 Приходи от членски внос.
  Статия 3 Дарения - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 713 Приходи от дарения.
  Статия 4 Субсидии - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 714 Приходи от субсидии.
  Статия 5 Други приходи - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 719 Други приходи.
  Група втора
  Финансови приходи
  Статия 5 Приходи от лихви - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 721 Приходи от лихви - съответната част.
  Статия 7 Приходи от съучастия - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 722 Приходи от дяловото участие без приходите от съучастия, които са стопанска дейност.
  Статия 8 Положителна разлика от операции с инвестиции - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 723 Приходи от операции с инвестиции - съответната част.
  Статия 9 Положителна разлика от промяна на валутните курсове - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 724 Приходи от валутни операции - съответната част.
  Статия 10 Други финансови приходи - попълва се от годишния кредитен оборот на с/ка 729 Други финансови приходи - съответната част.
  Група трета Печалба от стопанската дейност - представя се сумата на статията:
  Дебит с/ка 123 Печалби и загуби
  от текущата година
       Кредит с/ка 125 Резултати от дейността
       на юридически лица с нестопанска цел

  Когато се съставя такава статия, тази сума трябва да съответства на сумата на печалбата след данъчно облагане, посочена в отчета за приходите и разходите за стопанската дейност.
  Група четвърта Общо приходи - това е сбор от сумите по група първа, втора и трета.
  Група пета Резултат - представлява отрицателната разлика между сумата, представена в група четвърта на приходната част Общо приходи, и група четвърта на разходната част Общо разходи. Сумата трябва да се равнява на сумата, с която в края на годината се съставя статията:
  Дебит с/ка 117 Допълнителни резерви
      Кредит с/ка 125 Резултати от дейността
       на юридическите лица с нестопанска цел

  Когато на този ред от отчета за приходите и разходите за специфичната дейност има сума, значи юридическото лице с нестопанска цел приключва отчетната година като цяло със загуба и стопява резервите си.


  Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.