Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ"
(брой: 2001/5, автор:Иван Симов)


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ


Обичайно явление днес е договорът за финансов лизинг между местни лица да се обвързва с някаква чужда валута. Съществува и едно неписано правило - лизингодателите (сублизингодателите) да сключват договора за финансов лизинг във валутата, в която се води задължението към доставчика (основния лизингодател).
Основният въпрос, който възниква в тази ситуация, е валутно ли е задължението по договора за финансов лизинг, когато страни са местни лица? С отпадането на чл.10, ал.1 от ЗЗД (от 1.01.2000 г.) отпадна и изискването задълженията между местни лица да се уговарят в "местна валута". Ето защо няма правна пречка договорите да се уговарят във валута, различна от българския лев. Следователно между местни лица могат да възникнат валутни вземания (задължения), които се уреждат в български левове.
Нека разгледаме един пример за финансов лизинг между местни лица (търговци) уговорен в чужда валута при следните условия:
главница по договора, 8000 щ.д.
лихвени плащания 2400 щ.д.
срок на договора 2 години
брой на вноските 4 равни
Курса на щ.д. в момента
на възникване на
задължението 1,80 лв./щ.д.

Счетоводни операции
при лизингодателя


1. Предоставяне на актива от лизингодателя
Дебит с/ка 229 Други предоставени
заеми 18 720
(10 400 щ.д. х 1,80 лв.)
     Кредит с/ка 701 Приходи
     от продажба на продукция 14 400
     или
    Кредит с/ка 702 Приходи
     от прдажби на стоки
     (8000 щ.д. х 1,80 лв.)
     Кредит с/ка 725 Финансови
     разходи за бъдещи периди 4320

2. Отписване на предоставения на лизингополучателя актив:
Дебит с/ка 701 Приходи
от продажба на продукция 13 000
или
Дебит с/ка 702 Приходи
от продажба на стоки
     Кредит с/ка 303 Продукция 13 000
     или
     Кредит с/ка 304 Стоки
     (отчетната стойност
     на актива е 13 000)

3. Плащане на първата лизингова вноска (2000 щ.д. главица и 600 щ.д. лихва). Курсът на погасяване на първата вноска на датата на падежа е 2,10 лв./щ.д. Този курс обикновено е фиксига на БНБ за деня или друг курс, чийто начин на формиране е определен в договора.
Дебит с/ка от гр.50 Парични
средства 6552
     Кредит с/ка 229 Други
     предоставени заеми 4680
     (2600 щ.д. х 2,10 лв. = 5460
     (2600 щ.д. х 1,80 лв. = 4680)
     Кредит с/ка 724 Приходи
     от валутни операции 780
     Кредит /ка 4532 Начислен
     данък за прдажбите 1092

При положение, че лизингополучателят не плати навреме, тази счетоводна операция следва да се трансформира така, че вземането по лизинговата вноска да се отрази по разчетна сметка за вземания, например сметка 498 Други дебитори.
4. Отписването на част от финансовите приходи за бъдещи периоди и признаването им като текущи приходи от лихви. Признаването на финансовите приходи в текущия период трябва да става пропорционално на съотношението на лизинговата вноска във валута спрямо първоначалния размер на валутното задължение. Например, отношението на лизинговата вноска към първоначалното валутно задължение е 0.25. В това съотношение следва да се признаят финансови приходи в текущия период във връзка с първата лизиногва вноска, т.е. 4320 лв. х 0,25 = 1080 лв.
Дебит с/к 725 Фиансови приходи
за бъдещи периоди 1080
     Кредит с/ка 721 Приходи
     от лихви 1080

5. В случай, че лизингополучателят плати по-късно от датата на падежа, лизингодателят следва да издаде данъчно дебитно или кредитно известие за разликата между дължимата сума на падежа и тази, на която реално е станало плащането. Ако например, вноската е направена със закъснение и курса на щатския долар се е понижил на 2,05 лв./щ.д., лизингодателят трябва да издаде данъчно кредитно известие за сумата 130 лв. [5460 - (2600 щ.д. х 2,05)].
а) при издаването на данъчно кредитно известие:
Дебит с/ка 498 Други дебитори -156
     Кредит с/ка 724 Приходи
     от валутни операции -130
     Кредит с/ка 4532 Начислен
     данък за продажбите -26

б) при получаване на паричните средства:
Дебит с/ки от гр.50 Парични
средства 6398
     Кредит с/ка 498 Други
     дебитори 6398

6. При плащане на лизинговата вноска със закъснение в договора за финансов лизинг обикновено са предвидени наказателни лихви. Тяхното осчетоводяване не се отличава с някакви особености.
Дебит с/ки гр.50 Парични средства
или
Дебит с/ка 498 Други дебитори
     Кредит с/ка 721 Приходи от лихви
     Кредит с/ка 4532 Начислен данък
     за продажбите

Счетоводни операции
при лизингополучателя


1. Получаване на актива от лизингополучателя
Дебит с/ки от гр.20 Дълготрайни
материални активи 14 400
Дебит с/ка 625 Финансови разходи
за бъдещи периоди 4320
     Кредит с/ка 159 Други заеми
     и дългове 18 720
     (10 400 щ.д. х 1,80 лв.)

2. Начисляване на амортизация на актива съгласно възприетата в предприятието амортизационна политика:
Дебит с/ка 603 Разходи за амортизации
     Кредит с/ка 241 Амортизация
     на дълготрайни материални активи

3. Плащане на първата лизингова вноска:
Дебит с/ка 159 Други заеми
и дългове 4680
(2600 щ.д. х 1,86 л. = 4680 лв.)
(2600 щ.д. х 2,10 лв. = 5460 лв.)
Дебит с/ка 624 Разходи
по валутни операции 780
Дебит с/ка 4531 Начислен данък
за покупките 1092
     Кредит с/ка 503 Разплащателна
     сметка в левове 6552
     или
     Кредит с/ка 501 Каса в левове

4. Признаване на полагащата се част от разсрочените финансови разходи като разходи за лихви в текущия период (4320 лв. х 0,25 = 1080 лв.):
Дебит с/ка 621 Разходи за лихви 1080
     Кредит с/ка 625 Финансови
     разходи за бъдещи периоди 1080

5. Плащане на лизингова вноска след датата на падежа. Приехме, че към момента на плащане курсът на щатския долар се е понижил на 2,05 лв./щ.д. и лизигодателят е издал данъчно кредитно известие:
Дебит с/ка 624 Разходи по валутни
операции -130
Дебит с/ка 4531 Начислен данък
за покупките -26
     Кредит с/ка 503 Разплащателна
     сметка в левове -156
     или
     Кредит с/ка 501 Каса в левове
     или
     Кредит с/ка 499 Други кредитори

6. Плащане на наказателни лихви по повод закъсняло плащане на лизингова вноска:
Дебит с/ка 621 Разходи за лихви
Дебит с/ка 4531 Начислен данък
за покупките
     Крудит с/ка 503 Разплащателна
     сметка в левове

Нерядко се срещат случаи на прекратявне на договорите за финансов лизинг поради различни причини. Най-общо те могат да се сведат до две групи:
 • прекратяване на договора, при което
  лизингованият актив е годен за упо-
  треба;

 • прекратяване на догорора поради
  цялостно погиване на актива или
  значително повреждане, което го
  прави неизползваем.

 • Първата група случаи обикновено се свързва с отказ или невъзможност от страна на лизингополучтеля да погасява лизинговите вноски. В този случай, освен връщането на лизингования актив на лизингодателя в договорите за финансов лизинг обикновено е предвидено плащане с характер на неустойка за лизингополучателя.

  Счетоводни операции
  при лизингодателя


  Нека използваме данните от разгледания пример. Да допуснем, че е направена и втората вноска и състоянието по счетоводните сметки е следното:
  а) с/ка 229 Други предоставени заеми е с дебитно салдо в размер на 5200 щ.д. с левова (условна) равностойност 10 400 лв.;
  б) с/ка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди е с кредитно салдо 2160 лв.
  1. Приключване на с/ка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди, с което се премахва нереализирания финансов приход към момента на прекратяване на договора:
  Дебит с/ка 725 Финансови приходи
  за бъдещи периоди 2160
       Кредит с/ка 229 Други
       предоставени заеми 2160

  2. Приключване на с/ка 229 Други предоставени земи и връщане на актива в съответната сметка за материални запаси, от която е бил отписан в началото на договора:
  Дебит с/ка 303 Продукция 8240
  или
  Дебит с/ка 304 Стоки
       Кредит с/ка 229 Други
       предоставени заеми 8240

  Счетоводни операци
  при лизингополучателя


  Приемаме, че салдата по съответните сметки при лизингополучтеля са както следва:
  а) с/ка 159 Други заеми и дългове е с кредитно салдо в размерна 5200 щ.д. с левова равностойност 10 400 лв.;
  б) с/ка 625 Финансови разхди за бъдещи периоди е с дебитно салдо 2160 лв.;
  в) дебитното салдо (отчетната стойност) по съответната сметка от гр.20 Дълготрайни материални активи, в която е отразен лизингования актив е 15 000 лв. (Отчетната стойност на актива е по-виска от продажната цена 14 400 лв., тъй като допускаме, че за привеждането на актива в експлоатация лизингополучателят е направил допълнителни разходи, които са част от цената на придобиване);
  г) натрупаната амортизация на актива до момента е 6000 лв.
  1. Приключване на с/ка 625 Финансови разходи за бъдещи периоди:
  Дебит с/ка 159 Други заеми
  и дългове 2160
       Кредит с/ка 625 Финансови
       разходи за бъдещи периди 2160

  2. Отписване на набраната амортизация на актив:
  Дебит с/ка 241 Амортизация
  на дълготрайните материални
  активи 6000
       Кредит с/ка от гр.20 Дълготрайни
      материални активи 6000

  3. Отписване на актива по отчетна стойност, приключване на сметка 159 Други заеми и дългове:
  Дебит с/ка 159 Други заеми
  и дългове 8240
  Дебит с/ка 699 Други извънредни
  разходи 760
       Кредит с/ка от гр. 20 Дълготрайни
       материални активи 9000

  Втората група случаи е свързана с погиване на лизингования актив. В този смисъл тя не трябва да се разглежда като прекратяване или разваляне на договора по вина на лизингополучателя. Погиването на актива по никакъв начин не отменя задължението на лизингополучателя да плати остатъка от задължението си по лизинговия договор. В тази връзка практиката е многообразна и могат да възникнат най-различни варианти. Обикновено застраховката на актива не винаги покрива като цяло остатъка от задължението и приключването на договора е предмет на по-нататъшни преговори в посока на редуцирне на задължението.


  Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.