Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "НОВО В СЧЕТОВОДНАТА УРЕДБА НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ"
(брой: 2001/5, автор:Евгени Рангелов)


НОВО В СЧЕТОВОДНАТА УРЕДБА НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


У нас е в ход изграждането на Информационна система за финансово управление (ИСФУ) на бюджетния сектор. За тази цел вече са приети нови устройствени документи и предстои приемането на други, както и приемането на указания за прилагане на новата уредба.
Като част от новата информационна система и елементи на реформата в публичния сектор можем да посочим приетите:
 •  
 • нов Закон за вътрешня държавен
   финансов контрол и правилника
   за прилагането му;
 •  
 • въведена система на "Единна
   сметка";
 •  
 • нови унифицирани формуляри за пла-
   щанията към бюджета, в резултат на
   промени в банковия универсален ста-
   дарт 130200 (БУС 130200);
 •  
 • новия сметкоплан на бюджетните
   предприятия за 2001 г.;
 •  
 • указания на Министерството на фи-
   нансите и БНБ за банковото обслуж-
   ване на сметки и плащания на бюд-
   жетни организации през 2001 г.

  Предстои утвърждаването на счетоводни стандарти за публичния сектор (§44 от Закона за бюджета на Република България за 2001 г.) от министъра на финансите, както и на указания за реда и начина на прилагането на стандартите и утвърдения вече нов сметкоплан на бюджетните предприятия за 2001 г.
  Всеки от посочените документи може да бъде обект на отделен коментар, тъй като съдържанието им е ново и изисква по-задълбочено изучаване.
  Новият сметкоплан на бюджетните предприятия за 2001 г. е утвърден от министъра на финансите (писмо БДС №07 от 9.02.2001 г.). С него се създават условия за методическо единство при прилагането на счетоводството в бюджетнте предприятия и се дава възможност за изготвянето на консолидиран отчет за публичния сектор на "начислена основа".
  В голяма степен сметкопланът следва общите принципи, на които е изграден действащият Национален сметкоплан, но има и някои съществени отлики. При изграждането му са вложени концепцията и счетоводната рамка на подготвяното ново методическо ръководство за отчетността на публичните финанси, както и системата от национални сметки на ООН и на Европейската система на национални сметки. По този начин в него е вложена перспективата за приобщаване към Европейския съюз. Така изградена, системата на сметкоплана ще дава възможност за осигуряване на финансова информация за целите на макроикономическия анализ на базата на показатели и критерии за публичния сектор в Европейската общност (бюджетен дефицит, дълг и други).
  В сметкоплана са заложени и общите постановки за счетоводно отчитане у нас, които и сега и в проекта за нов Закон за счетоводството фигурират като принципи на счетоводно отчитане: текущо начисляване, предимство на съдържанието пред формата и други. Така счетоводството на публичния сектор, прилагайки специфичните правила, ще прилага в максимална степен и общите правила на счетоводно отчитане на националното счетоводство.
  Като счетоводна рамка за отчетността на "касова основа" за публичния сектор се запазва и ще се прилага Единната бюджетна класификация (ЕБК) съобразно законовата уредба за съставяне, изпълнение и отчитане на републиканския и общинските бюджети и на извънбюджетните фондове и сметки.
  В писмото, с което е предоставен новият сметкоплан, е посочено, че той ще се прилага за отчитане на активите, пасивите, приходите и разходите на Централния бюджет, бюджетите на държавните органи, съдебната власт, общините, ДОО, фонд "ПКБ", Националната здравноосигурителна каса, държавните университети, БАН, БНТ, БНР, извънбюджетните фондове и сметки.
  Преминаването от стария към новия сметкоплан и трансформирането на сметките ще става по указание на Министерството на финансите, относно ред, срокове и процедури за внедряването и прилагането на сметкоплана.
  Новият характер и структура на сметкоплана на бюджетните предприятия за 2001 г. представляват интерес, затова ще посочим някои основни положения:
  а) сметкопланът е структуриран на четири нива:
  . раздели с едноцифрен код;
  . групи с двуцифрен код;
  . подгрупи с трицифрен код;
  . синтетични счетоводни сметки с четирицифрен код;
  б) групирането и класифицирането на сметките е близко и следва въможно най-оптимално сегашния Национален сметкоплан с малки изключения;
  в) сметките са разпределени в осем раздела, като номерацията за много групи е близка до тази на Националния сметкоплан;
  г) бюджетните предприятия могат да прилагат само включените в сметкоплана синтетични сметки. Те нямат право да създават нови сметки на мястото на свободни шифри. Откриването на раздели, групи, подгрупи и синтетични сметки става само от Министерството на финансите. В това отношение новият сметкоплан няма свободата на Националния сметкоплан;
  д) на бюджетните предприятия е дадена възможност да откриват подсметки към четирицифрените синтетични сметки за аналитично отчитане. Това може да стане само ако няма изрични указания за ползване на други сметки;
  е) вероятно най-характерният момент на новия сметкоплан е липсата на характеристики на разделите, групите, подгрупите и сметките (засега). Няма дадена кореспонденция за отделните сметки по видове стопански и финансови операции, както има такива към Националния сметкоплан. Практически новият сметкоплан е само "списък" на сметките. За прилагането му са необходими допълнителни указания и методически разработки.
  Досега в Националния сметкоплан имаше само пет групи сметки, които бяха специфични за бюджетните предприятия, както и специфичната сметка 106 за капитала. Сега новият сметкоплан е разширил значително приложното поле, съчетавайки различните възможни действия и отношения на различните нива в публичния сектор, включително и за отчитане на стопанска дейност. Това дава значително по-големи възможности, но и създава по-големи трудности по прилагането на сметкоплана.
  Ще отбележим, че в Бюлетин №3 за 2001 г. на сп. "Бюджетът", издание на Министерството на финансите, са дадени кратки указания от специалисти към дирекция "Бюджет и държавно съкровище" с цел да се подпомогне внедряването и "тестването" на новия сметкоплан като част от цитираната система ИСФУ. В указанията се посочва, че е възможно през 2001 г. в процеса на прилагането да настъпят промени в сметкоплана в резултат на грешки, уточнения, съобразно изискванията на новите стандарти за публичния сектор и други.
  Предстои въвеждането на новия сметкоплан в бюджетните предприятия. Това ще стане чрез оторизация от Министерството на финансите, т.е. то ще дава разрешения и указания за различните системи, подсистеми и сектори на публичните финанси относно това, кой, кога и как да премине по новия сметкплан, кои сметки да прилага и как да трансформира сметките от досегашния Национален сметкоплан. Тези указания засега не са издадени. Поначало новият сметкоплан ще се прилага от бюджетните предприятия, които са включени в информационната система ИСФУ.
  В заключение ще насочим вниманието към писмото на Министерството на финансите №БДС-11 от 9.04.2001 г. (съвместно с БНБ). С него се дават много подробни указания за банковото обслужване на сметки и плащания на бюджетните организации за 2001 г.


  Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.