Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ПО ЧЛ.165 ОТ КТ"
(брой: 2002/10, автор:Стефанка Симеонова)


ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ПО ЧЛ.165 ОТ КТ


ВЪПРОС:Служителка е в отпуск по майчинство за гледане на дете до навършване на 2-годишна възраст на детето. Подава молба за ползване на неплатен отпуск за гледане на дете до навършване на тригодишната му възраст, но работодателят поставя отрицателна резолюция.
Може ли работодателят да откаже да разреши ползването на неплатен отпуск за гледане на дете до навършване на 3-годишната му възраст?
Може ли майката след изтичането на отпуск за гледане на дете до навършване на 2-годишна възраст да поиска да ползва платен годишен отпуск?
За уточнение - лицето е на безсрочен трудов договор и това е първо дете.

Стефанка Симеонова, юрист


Отпускът по чл.165 от Кодекса на труда е субективно право на лицата, посочени в него. Това са: майката (осиновителката), а с нейно съгласие - бащата (осиновителят) или един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.
Условието, което поставя разпоредбата на чл.165, ал.1 от КТ, е да бъде поискан, т.е. работничката или служителката да подаде до работодателя заявление, че иска да ползва този вид отпуск. Отказът на работодателя е незаконосъобразен. С отказа си работодателят нарушава трудовото законодателство и може да му се търси отговорност по реда на чл.414 от КТ.
Когато изтече отпускът по чл.164 от КТ (за гледане на малко дете до навършване на 2-годишната му възраст), няма пречка лицето да поиска да ползва платен годишен отпуск, както за минали години, така и за настоящата година. За ползването на платен годишен отпуск лицето подава молба до работодателя и той разрешава ползването му. По принцип при платения годишен отпуск има една особеност, че работодателят би могъл да преценява по кое време да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя с оглед на това, че за този период трябва да осигури друг работник или служител (заместник), ако е наложително. В случаите, когато става дума за майка с малко дете, нещата стоят по друг начин:
Ако не поиска да ползва платен годишен отпуск веднага след изтичането на отпуска за гледане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, майката има право (както обяснихме) да ползва неплатен отпуск по чл.165, ал.1 от КТ до навършване на 3-годишна възраст на детето. Следователно във всички случаи тя отсъства от работа и за работодателя не стои проблемът за осигуряване на друг работник или служител за заместване за този период. В повечето случаи в практиката още с излизането на лицето в отпуск поради бременност и раждане обикновено работодателите назначават заместник.
В разпоредбата на чл.174 от КТ е предвидено, че майки с деца до 7-годишна възраст ползват отпуска си през лятото, а по тяхно желание - и през друго време на годината, освен в случаите, когато работодателят има право без съгласието на работника или служителя да предостави ползването на платения годишен отпуск. Разпоредбата не посочва минималната възраст на детето, а само максималната - до 7-годишна възраст. С оглед на това работодателят не би могъл да откаже ползването на платен годишен отпуск по всяко време на календарната година, тъй като майката сама избира периода, в който желае да го ползва, както и кой вид отпуск да ползва.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.