Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ДИВИДЕНТИ,
ПОЛУЧЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
"
(брой: 2001/1, автор:Лиляна Панева)


ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ДИВИДЕНТИ,
ПОЛУЧЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА


ВЪПРОС: Облагат ли се доходите от дивиденти, получени от физически лица? Ако се облагат, какъв е размерът на данъка и редът за неговото заплащане?

Лиляна Панева

Да, доходите от дивиденти, получени от физически лица, подлежат на облагане с данък.
Съгласно разпоредбите на чл.23, ал.1 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) доходите от дивиденти се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Подлежат на облагане доходите от дивиденти както на местни, така и на чуждестранни физически лица. Облагането е по реда на чл.34, ал.1 и свързаните с нея разпоредби от ЗКПО.
Логиката на правилото облагането на дивидентите и на физическите лица да се извършва по ЗКПО трябва да се търси във факта, че притежателите на акции са собственици на толкова дялове от акционерния капитал на дружеството, от което получават дивиденти, колкото е броят на акциите от него, които притежават. Следователно те са собственици на корпоративен капитал, а получените от тях дивиденти са доход от този капитал. В този смисъл приложението на ЗКПО и за физическите лица е обяснимо и логично.
Смисълът на понятието "дивидент" за целите на данъното облагане е дефиниран в §1, т.6 от допълнителните разпоредби на ЗКПО. Съгласно дефиницията му то означава:
- доход от акции;
- доход от дялови участия, включително и в неперсонифицирани дружества, и от други корпоративни права, третирани като приходи от акции, невключващи доходите от вземания за дълг;
- извършено разпределение от юридическото лице в полза на акционер или съдружник, произтичащо от неговия собствен дял в капитала на същото юридическо лице, независимо дали то има текущи или натрупани приходи и печалби.
В така дефинираното понятие "дивидент" се съдържа информация и за вида на доходите на физическите лица, които подлежат на данъчно облагане по ЗКПО, т.е. за формирането на данъчната основа за облагане. Това са всички доходи от източниците, изброени в дефиницията. Те включват както доходите от участие в акционерен капитал, оформен с акции, така и доходите от дружествени дялови участия или от други корпоративни права, третирани като дивидент. Доход, подлежащ на облагане, който е приравнен към понятието "дивидент", е и доходът, получен в резултат на разпределение, извършено от юридическо лице в полза на акционер или съдружник на основата на дял в капитала на юридическото лице. Това означава, че по ЗКПО се облагат не само доходите от дивиденти, получени от физически лица, но и доходите им от други дружествени и акционерни дялове, получени в резултат на разпределение.
При това обект на данъчно облагане по ЗКПО са не само текущите доходи от акционерно, дялово или друго приравнено към тях участие в капитала на юридическо лице. Облагат се и натрупаните, т. нар. "акумулирани", в минали години доходи от акции, дялове или други корпоративни права. Такива са например неразпределената в минали години печалба, начислена и разпределена впоследствие под формата на дивидент, и доходите, получени при разпределението на ликвидационни дялове. Не подлежи на облагане само разпределената под формата на дялове и акции печалба по смисъла на чл.12, ал.1, т.13 и 14 от ЗОДФЛ. В посочените разпоредби се визират случаите, при които печалбата е разпределена под формата на допълнителни акции и дялове или чрез увеличаване на номиналната стойност на съществуващи такива. Чрез тях всъщност се увеличава размерът на дяловото участие на физическите лица в капитала на дружеството, издало или преоформило акциите.
Облагането на доходите от дивиденти на физическите лица е еднократно и окончателно. В съответствие с разпоредбите на чл.34, ал.1 от ЗКПО данъкът се удържа при източника на дохода и е окончателен. Вносители на данъка са юридическите лица, които начисляват и изплащат доходите от дивиденти (чл.50, ал.1 от ЗКПО). Когато данъкът не е удържан и не е внесен от тях по съответния ред, той се дължи солидарно от данъчно задължените по закона лица (чл.50, ал.2 от ЗКПО).
Размерът на дължимия данък върху доходи от дивиденти е определен в чл.47 от ЗКПО - 15%. Срокът за внасянето му е уреден в чл.55, ал.1 от ЗКПО. Платците на дивиденти са длъжни да внесат данъка и когато дължимите суми не са получени от физическите лица. Вноските следва да бъдат направени до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределението на дивидентите и ликвидационните дялове. Впоследствие, при изплащането на дивидентите, юридическите лица удържат внесените суми от индивидуално задължените физически лица.
На основание чл.14, т.5 от ЗОДФЛ обложените по този ред доходи не подлежат на допълнително облагане. Както бе указано, облагането на дохода при източника е еднократно и окончателно.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.