Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ДВАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТВОДОИТЕЛИ"
(брой: 2001/6, автор:Живко Бонев)


ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ДВАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТВОДОИТЕЛИ

Както вече е известно, на 3 юни 2001 г. бе проведен писменият изпит по счетоводство за дипломирани експерт-счетоводители, което бе оповестено предварително. Нещо повече, вече е публикувана изпитната задача и решението й. Без да повтаряме това, което вече е известно, би било добре да се спрем на някои други въпроси, свързани с протичането на изпита и резултатите от него.
За явяване на изпита са дали заявка 123 души, а са се явили общо 118 кандидати. Този брой кандидати е значително по-нисък от предходни години. Чуват се гласове, че това се дължи на въвеждането на стажант-одиторския стаж. По наше мнение това не е причината, тъй като за изпита по счетоводство такова изискване нямаше. По-скоро доста хора се убедиха, че изпитът е много сериозен, от една страна, и, от друга - работата след това е доста тежка и свързана с отговорности, които непрекъснато ще растат. Което е абсолютно вярно.
На изпита бе дадена задача с общо пет казуса, от които единият с доста условия. Насочеността бе към прилагането на Международните счетоводни стандарти (МСС) и към логическото мислене. Насочвайки се към Европейския съюз, отдавна се говори и проявява стремеж за приемане и прилагане на МСС. При обявяване на правилата за кандидатстване за тази сесия изрично бе упомената необходимостта от готовност за решаване на задачите съобразно изискванията на МСС. Освен това в задачата е обърнато внимание на въпроси, които възникват или ще възникнат в най-близко бъдеще. Независимо от това задачата бе сравнително много опростена.
На второ място бе насочването на вниманието към пряката одиторска дейност - проверка, откриване на грешки и коригирането им, ако има такива. А за това е необходимо да се познава добре и счетоводната дейност, изискванията на счетоводните стандарти, както и изготвянето на годишния отчет. Особено внимание бе обърнато на отчета за паричния поток, което действително е нещо сравнително по-ново за нашата практика.
На трето място е включването на казуси, които изискват да се мисли и да се намери подходящият начин за решаването им, т.е. засилване вниманието към творческия елемент на професията.
На тази основа бе изградена и дадената задача. За съжаление тя се оказа доста трудна за мнозинството от кандидатите. По точковата система тя бе оценена за 400 точки с разбивка за всеки един казус. За получаване на положителна оценка се изискваше постигането на 75% верни решения. Този процент не може да се постигне от правилното решение само на един казус.
Резултатът е положителен за 19 души или 16,11% от явилите се кандидати. В сравнение с досегашните проценти на успеваемост той е доста нисък. На практика не е нисък, като се има предвид, че е постигнат на база самоподготовка. Обобщените резултати са следните:
Нулева оценка
1,69% от кандидатите
от 1 до 25% верни решения22,03%
от 26 до 50% верни решения31,36%
от 51 до 62,5% верни решения18,64%
от 62,6 до 74,9% верни решения10,17%
75 и повече % верни решения 16,11%

Повече от половината кандидати (55,08%) не достигат половината правилни решения. Най добрият резултат е 85%. Най-ниският резултат е нулев (две работи).
Допуснати основни слабости
1. Множеството кандидати не се съобразяват с това, което се изисква. Работят като "счетоводители", а не като "проверяващи". Примерно, по казус 2 се изискваше да се определи стойността на нематериален актив. Това не е свързано със съставяне на никакви счетоводни статии. Трябваше само да се оценят разходите на нематериалния актив съобразно данните, като се посочи беспорно защо е така. Масово са съставяни счетоводни статии.
2. Недобро познаване на отчетните форми и икономическия смисъл на всяка статия от тях. Недопустимо е да се посочва като собствен актив чужда стока, предоставена за продажба на консигнация. Това е невярно представяне на имущественото състояние на предприятието.
От тук е видно, че не се познава задбалансовото счетоводно отчитане. Нещо повече, има и куриози - съставяне на счетоводна статия, в която кореспондират балансова със задбалансова сметка. Само тази груба грешка е достатъчна за оценка "не" на такъв изпит.
3. Не е на ниво познаване на изискванията и критериите на счетоводните стандарти. Достатъчно е да споменем начина на оценка на дълготрайните нематериални активи. Тук трябва да се има предвид и еднаквостта на критериите в Международните и Националните стандарти.
4. Слабо се познават нетрадиционните или по-рядко срещани стопански операции, като емисия на акции (даже някои кандидати са ги третирали като изкупени акции); изгода от нематериални активи (в някои работи третирани като репутация).
Особено много грешки са допуснати при изчисляване на настоящата стойност. Сконтовите операции са неясни, особено за по-възрастните, а тези сделки са пред прага на бъдещото ни развитие.
5. По някои от казусите са съставяни много операции, много изчисления, без да се даде краен отговор. Някои кандидати са разработили и варианти, при които отговорите са различни, а проверяващият да си избира кой от отговорите му харесва, защото няма предимствата и недостатъците на всеки от тях.

Някои оценки по отделните казуси

Казус 1.
*При двете условия са допуснати грешки: неточни изчисления на настоящата стойност на ценните книжа и непълни или неточни операции за консигнацията.
*Некоригиране на грешките в счетоводния баланс - особено за чуждите стоки и краткосрочните кредити; компенсиране на вземания и задължения.
*Неправилно установяване на себестойност на продадената продукция. Често има неразграничаване на разходи от себестойност и себестойност на произведена продукция от себестойност на продадена продукция, както и източниците на данни за това.
*Неправилно установяване на приходите и разходите в паричния поток. Някои кандидати са се опитали да не спазят изискването да се приложи прекият метод, с използване на данни от счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите, а са работили с оборотната ведомост, което не е признавано за допустимо.
*Има неправилно установени разходи за инвестиране в дълготрайни активи.
Казус 2.
Не се познават изискванията за признаване на дадени разходи за нематериален дълготраен актив и до какъв размер. Нещо повече, има работи, в които към разходите са прибавени и очакваните изгоди и така се формира оценката, което е груба грешка.
Казус 3.
Изчисленията са прости, ако се основават на паричния поток. Масово кандидатите са съставяли счетоводни статии. Операциите са разнасяни по счетоводни, включително и т-образни сметки. Тъй като не може да се постигне баланс, резултатите са най-различни, но рядко верни.
Казус 4.
Това е особено лек казус и по-голямата част от кандидатите са се справили бързо. Изчислението е с три слагаеми: отчетна стойност минус амортизация, минус загуба. Не са необходими счетоводни статии, въпреки че някои са ги съставяли.
Казус 5
Този последен казус е тестови. Масово е решен. И все пак има кандидати, които показват непознаване на икономическата същност на някои сделки, третирайки примерно емитирането на акции като влияещо положително върху финансовия резултат.
Общи изводи

Дадената задача излезе извън традиционните, давани досега задачи. Това веднага затрудни кандидатите. Причината е основно в стремежа да се запомнят ситуации и решения, а не да се подхожда логически. Беше позволено да се носят и Националните счетоводни стандарти и сметкоплан, но в тях кандидатите търсеха конкретен отговор на казуса, а не логиката, която те следват. В това отношение поне оценяването на дълготрайния нематериален актив не би трябвало да бъде сгрешено.
Така отново опираме до подготовката. По наше мнение тя не е на ниво. Литературата е много. В нея обаче се посочват винаги традиционни, "идеални" случаи. Изключенията ги няма. Навярно е по-лесно да се справи човек с класическия случай, отколкото с необичайния, дори и когато е добър автор. И тук трябва да се обърнем с призив към тези, които пишат в специализираните издания, да подпомогнат кандидатите и практикуващите счетоводители.
Не бива да се явяват кандидати за такова квалификационно ниво на основата на формални изисквания, а не на знания. Крайно време е всички да осъзнаят същината на тази професия и ако желаят да се ориентират към нея, да работят сериозно в тази насока.
Изискваният трудов стаж е малък, за да даде достатъно опит, и да може човек да се докосне до разнообразни случаи. Още повече не се знае как е протекъл той - водене само на една сметка, отпуск по майчинство и други. (Нека да има повече майки - това е радостно, но да помислим за подготовката им).
От тук идва и крайният извод: трябва да се промени начинът на подготовката на кандидатите. Само образование и малък стаж и самоподготовка не са достатъчни. Наличието на одиторски стаж е особено важен, но трябва да е реално и правилно осъществен, а не само да се търси документ.
ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

ПИСМЕН ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО - СЕСИЯ 12/2001 г.

КАЗУС 1
Оборотната ведомост на предприятие "КЪСМЕТ" АД на 30.11.2000 г. има следния вид:

Сметка

Остатък в нач. Период

Обороти

Остатък към момента

 

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101 Основен капитал

0,00

76500,00

0,00

2500,00

0,00

79000,00

112 Резерви

0,00

9500,00

0,00

9000,00

0,00

18500,00

122 Неразпределена печалба от минали години

0,00

219600,00

11100,00

40500,00

0,00

249000,00

123 Печалби и загуби от текущата година

0,00

40500,00

228750,00

236000,00

0,00

47750,00

152 Получени дългосрочни заеми

0,00

61000,00

20000,00

0,00

0,00

41000,00

203 Сгради

106000,00

0,00

0,00

0,00

106000,00

0,00

204 Машини, съоръжения и оборудване

180000,00

0,00

28000,00

0,00

208000,00

0,00

205 Транспортни средства

60600,00

0,00

10400,00

0,00

71000,00

0,00

213 Патенти, лицензии, концесионни права, фирмени и търговски марки

2250,00

0,00

0,00

0,00

2250,00

0,00

221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

241 Амортизация на дълготрай-ни материални активи

0,00

105000,00

0,00

28000,00

0,00

133000,00

242 Амортизация на дълготрай-ни нематериални активи

0,00

250,00

0,00

50,00

0,00

300,00

252 Провизии за вземане от продажби

0,00

3000,00

700,00

0,00

0,00

2300,00

302 Материали

20000,00

0,00

164304,00

154304,00

30000,00

0,00

303 Продукция

95000,00

0,00

490000,00

535000,00

50000,00

0,00

401 Доставчици

0,00

57000,00

441304,00

444304,00

1000,00

61000,00

411 Клиенти

48000,00

0,00

765050,00

754750,00

58300,00

0,00

421 Персонал

0,00

12800,00

13400,00

133500,00

0,00

11500,00

425 Задължения за съучастия

0,00

0,00

0,00

11100,00

0,00

11100,00

452 Разчети за данък върху печалбата

0,00

15000,00

39446,00

41446,00

0,00

17000,00

503 Разплащателна сметка в левове

15000,00

0,00

762500,00

686900,00

90600,00

0,00

601 Разходи за материали

0,00

0,00

154304,00

154304,00

0,00

0,00

602 Разходи за външни услуги

0,00

0,00

280000,00

280000,00

0,00

0,00

603 Разходи за амортизация

0,00

0,00

28050,00

28050,00

0,00

0,00

604 Разходи за заплати

0,00

0,00

133500,00

1335000,00

0,00

0,00

611 Разходи за основна дейност

70000,00

0,00

470000,00

490000,00

50000,00

0,00

613 Разходи за бъдещи периоди

3000,00

0,00

1000,00

0,00

4000,00

0,00

614 Разходи за организация и управление

0,00

0,00

96804,00

96804,00

0,00

0,00

615 Разходи за продажба на продукция

0,00

0,00

28050,00

28050,00

0,00

0,00

621 Разходи за лихви

0,00

0,00

16250,00

16250,00

0,00

0,00

699 Други извънредни разходи

0,00

0,00

5700,00

5700,00

0,00

0,00

701 Приходи от продажби на продукция

0,00

0,00

765050,00

765050,00

0,00

0,00

709 Приходи от други продажби

0,00

0,00

5250,00

5250,00

0,00

0,00

799 Други извънредни приходи

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

Обща сума:

600150,00

600150,00

5081012,00

5081012,00

671450,00

671450,00


Забележки:
На 30.06.2000 г. са емитирани 25 акции по 100 лева, предоставени по номинална стойност на трети лица. Сумите са заплатени касово.
Погасителният план на дългосрочния заем е:
- 30.11.2000 г., 20 000 лв.
- 30.11.2001 г. 20 000 лв.
- 31.11.2002 г. 21000 лв.
В периода от 1.12.2000 г. до 31.12.2000 г. са извършени следните операции:
1. Дружеството е закупило ценни книги с номинална стойност 100,000 лв., платими след 10 години - на 1.12.2010 г. при лихвен процент 8%. Лихвата е платима два пъти годишно. Пазарният лихвен процент е 10%. Ценните книги са закупени и осчетоводени по настоящата им стойност.
Настоящата на обикновен анюитет е както следва:Настоящата стойност на единица е както следва:
При процентБрой периодиСтойностПри процентБрой периодиСтойност
4%20 периода13,5904%20 периода0,456
5%20 периода12,4625%20 периода0,377
8%10 периода6,7108%10 периода0,463
10%10 периода6,14510%10 периода0,386

2. Сключен е комисионен договор и предприятието като консигнатор е получило на 5.12.2000 г. стоки за 10,000 лв. До края на месеца е продало от тях стоки за 6,000 лв. Комисионната е 10%. Разплащания не са извършени. Дружествата не са регистрирани по ЗДДС.
След извършването на операциите е изготвен следният счетоводен баланс:
Активи31.12.1999 г.31.12.2000 г.
Дълготрайни активи  
Нематериални активи2,2502,250
Амортизация на нематериални активи250300
Преносна стойност нематериални активи2,001,950
Имоти, машини, съоръжения346,600385,000
Амортизации105,000133,000
Преносна стойност имоти, машини241,600252,000
Положителна репутация  
Дългосрочни инвестиции30087,848
Други дълготрайни финансови активи  
Общо дълготрайни активи243,900341,798
Краткотрайни активи  
Материални запаси  
Материали20,00034,000
Продукция95,00050,000
Незавършено производство70,00050,000
Общо материални запаси185,000134,000
Търговски и други вземания48,00058,000
Провизии3,0002,300
Търговски и други вземания - нето45,00056,000
Разходи за бъдещи периоди3,0004,000
Общо за групата48,00060,000
Краткосрочни инвестиции  
Пари и парични еквиваленти 15,0009,052
Общо краткотрайни активи248,000203,052
Общо активи 491,900544,850
Пасиви31.12.1999 г.31.12.2000 г.
Собствен капитал  
Обикновени акции76,50079,000
Изкупени собствени акции  
Общо емитиран капитал76,50079,000
Допълнителен капитал  
Преоценъчен резерв9,50018,500
Неразпределена печалба260,100297,350
Общо капитал346,100394,850
Пасиви  
Дългосрочни задължения61,00041,000
Разсрочени дългосрочни задължения  
Отсрочени данъци  
Общо дългосрочни задължения61,00041,000
Задължения към доставчици, персонал и други69,80071,500
Краткосрочна част от дългосрочни задължения  
Дължими данъци15,00017,000
Други краткосрочни задължения 20,500
Всичко краткосрочни задължения84,800109,000
Сума на пасива145,800150,000
Общо пасиви и капитал491,900544,850

ИСКА СЕ: а) да проверите дали правилно е изготвен счетоводният баланс. Ако има грешки,
коригирайте баланса;
б) да изготвите отчет за приходите и разходите за 2000 г., като ползвате приложената
бланка;
в) да изготвите отчет за паричния поток за 2000 г. на база данните в счетоводния баланс
и отчета за приходите и разходите при използване на преки метод и използване на
приложената бланка.
Решението да бъде съобразно изискванията на МСС.
КАЗУС 2
През 2000 г. дружество "ЗНАНИЕ" разработва нова технология, за което са извършени следните разходи:
10.08.2000 г. 500 лв.
10.09.2000 т. 400 лв.
15.10.2000 г. 300 лв.
30.10.2000 г. 200 лв.
30.11.2000 г. 600 лв.
15.12.2000 г. 200 лв.
На 20.10.2000 г. е установена вероятност за изгода от 1800 лв., възможност да се довърши разработката, като се очакват още бъдещи разходи за 950 лв.
През 2001 г. са изразходвани 1100 лв.
На 31.12.2001 г- е направен нов анализ. Очакваната изгода е установена на 1900 лв.
ИСКА СЕ: Да се определи оценката на актива към 31.12.2000 г. и 31.12.2001 г.
КАЗУС 3
ЕТ "ИВАН ИВАНОВ" започнал бизнес на 10.01.2001 г., като е внесъл по открита разплащателна сметка 20,000 лв. Освен това е закупил от ЕТ "ПЕТЪР ПЕТРОВ" следните активи:
Микробус 10 000 лв.
Стоки 5,000 лв.
Вземания от клиенти 2,500 лв.
Застраховка на стоките 500 лв.
След извършването на търговска дейност към 30.06.2001 г. ЕТ "ИВАН ИВАНОВ" разполага със следните активи и пасиви по балансова стойност:
Микробус 9,000 лв.
Персонален компютър 2,500 лв.
Стоки 4,200 лв.
Вземания от клиенти 3,000 лв.
Задължения към доставчици 2,000 лв.
Пари по разплащателна сметка 17,000 лв.
През периода ИванИванов е получил от разплащателната сметка за лични нужди 5,000 лв.
Друго движение на паричните средства освен произтичащото от горните данни не е имало.
ИСКА СЕ: Да се изчисли финансовият резултат на ЕТ "ИВАН ИВАНОВ" към 30.06.2001 г.
КАЗУС 4
По счетоводните сметки на "СИЛА" ООД, Петрич, има следната информация в левове към:
Машините са продадени, като е отчетена загуба в размер на 2,700 лева.
ИСКА СЕ: Да посочите продажната стойност на машините.
КАЗУС 5 - ТЕСТ
Посочете кои от следните операции ще предизвикат увеличаване на нетната печалба на дружеството:
а) издадени са 10,000 обикновени акции с премия 2%;
б) продадени са краткосрочни инвестиции, като е отчетена положителна разлика в размер 890 лева;
в) преоценени са дълготрайни активи от 70,000 на 80,000 лева
г) продаден е мотокар за 5,000 лева с отчетна стойност 13,000 лева и начислени до момента амортизации 7,000 лева.
д) получени са 200 лева от клиенти, които са били отписани като несъбираеми през предходните години.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.