Преглед на съдебната практика
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Решение на ВАС № 1222 от 4.02.2015 г. – третиране по ЗКПО на начислени данъчни амортизации от датата на издаване на разрешението за ползване на сградата, без да е доказана датата на въвеждането й в експлоатация2015/1ВАС Преглед на съдебната практика
  2.Решение на ВАС № 88 от 5.01.2015 г. – прилагане на СИДДО с Великобритания за реализирани от чуждестранното лице доходи по договор за управленски услуги2015/1ВАС Преглед на съдебната практика
  3.Решение на ВАС № 143 от 7.01.2015 г. – доказване наличието на реално осъществени доставки на стоки2015/1ВАС Преглед на съдебната практика
  4.Решение на ВАС № 1139 от 2.02.2015 г. – право на данъчно облекчение по чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ за физическите лица, регистрирани като земеделски производители, избрали да се облагат като ЕТ2015/1ВАС Преглед на съдебната практика
  5.Решение на ВАС № 9618 от 9.07.2014 г. - случаи, при които липсата на реквизити във фактурата може да послужи като основание за отказ от право на приспадане на данъчен кредит2014/10ВАС Преглед на съдебната практика
  6.Решение на ВАС № 14583 от 4.12.2014 г. - издаване на Акт за установяване на задължения по подадена декларация при установени несъответствия с информация, получена от трето лице2014/10ВАС Преглед на съдебната практика
  7.Решение на ВАС № 14587 от 4.12.2014 г. - липса на основание за отказ от данъчен кредит по фактура, издадена от дерегистрирано по ЗДДС лице2014/10ВАС Преглед на съдебната практика
  8.Решение на ВАС № 3673 от 17.03.2014 г. - ред за доказване реалността на доставка на гориво2014/9ВАС Преглед на съдебната практика
  9.Решение на ВАС № 1650 от 6.02.2014 г. - третиране по ЗКПО на неустойка по симулативен договор2014/9ВАС Преглед на съдебната практика
  10.Решение на ВАС № 1650 от 6.02.2014 г. - третиране по ЗКПО на счетоводно отчетени разходи за медийна реклама и на подаръци с логото на фирмата, предоставени безвъзмездно на други дружества за разпространение2014/9ВАС Преглед на съдебната практика
  11.Решение на ВАС № 6079 от 8.05.2014 г. - специфика на италианското законодателство по отношение регистрацията по ДДС, която следва да се има предвид при оценка на условията за ВОД към италиански фирми2014/8ВАС Преглед на съдебната практика
  12.Решение на ВАС № 8462 от 20.06.2014 г. - право на данъчен кредит за получена услуга при недоказан капацитет на доставчика за извършването й2014/8ВАС Преглед на съдебната практика
  13.Решение на ВАС № 15471 от 22.11.2013 г. - приложима разпоредба от ЗДДС за определяне на данъчното събитие по договори за административно обслужване; третиране по ЗКПО на уговорените с договора лихви за забавено плащане, когато същите не са начисля2014/7ВАС Преглед на съдебната практика
  14.Решение на ВАС № 4314 от 28.03.2014 г. – определяне на данъчната основа при доставка между свързани лица, осъществена през 2007 г.2014/7ВАС Преглед на съдебната практика
  15.Решение на ВАС № 8439 от 20.06.2014 г. - третиране по ЗКПО на придобити материални запаси като предмет на безвъзмездна доставка и на получени услуги като документално необосновани при оспорена от приходния орган реалност на доставките2014/6ВАС Преглед на съдебната практика

Общо резултати: 392 Страница: (27)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.