Преглед на административната практика
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Писмо на НАП № 96-00-463 от 5.01.2015 г. – данъчни последици при установена липса на стоки в резултат на кражба
2015/1НАП Преглед на административната практика
  2.Писмо на НАП № 96-00-459 от 5.01.2015 г. – определяне мястото на изпълнение за целите на ЗДДС при доставка на услуги, извършвани по електронен път2015/1НАП Преглед на административната практика
  3.Писмо на НАП № 24-34-141 от 4.04.2014 г. - задължения по ЗДДФЛ и КСО за получени доходи от качване на видеоклипове в YouTube2014/10НАП Преглед на административната практика
  4.Писмо на НАП № 24-34-6 от 14.04.2014 г. - третиране по ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО на изплатени суми за командировки на директора на клона на чуждестранно лице в България, когато той е чужд гражданин и като място на работа в договора е определено България2014/10НАП Преглед на административната практика
  5.Писмо на НАП № 24-31-35 от 27.05.2014 г. - третиране по ЗДДС на доставката за трета страна като износ, когато в митническата декларация е вписан EORI номерът на износителя, а не неговият ДДС номер2014/10НАП Преглед на административната практика
  6.Писмо на НАП № 96-00-328 от 22.08.2014 г. - третиране по ЗДДС и ЗКПО на бракувана стока в гаранционен срок, която е подменена с нова от производителя поради непоправими дефекти2014/9НАП Преглед на административната практика
  7.Писмо на НАП № 96-00-287 от 23.07.2014 г. - третиране по ЗДДС и ЗКПО на взаимоотношенията между дружество по ЗЗД и неговите съдружници2014/9НАП Преглед на административната практика
  8.Писмо на НАП № 5-53-04-132 от 7.03.2014 г. - ред за облагане по ЗДДФЛ на депозит по договор за наем в случаите, когато при прекратяване на договора наемодателят отказва да върне депозита с мотива, че са нанесени щети на имота2014/8НАП Преглед на административната практика
  9.Писмо на НАП № 24-02-91 от 9.05.2014 г. - кога продажбата на недвижими имоти от физическо лице се счита за независима икономическа дейност за целите на регистрацията по ЗДДС2014/8НАП Преглед на административната практика
  10.Писмо на МТСП №26-38 от 15.01.2014 г. - вид на договора за възлагане на управление в дружество с ограничена отговорност2014/8МТСП Преглед на административната практика
  11.Писмо на НАП № 24-30-18 от 25.06.2014 г. - третиране по ЗДДФЛ на средствата, получени от физическо лице, вследствие намаляване на капитала на дружество, в което участва с апортна вноска2014/8НАП Преглед на административната практика
  12.Писмо на НАП № 20-08-7 от 28.01.2014 г. - третиране по ЗКПО на отписани вземания поради прехвърлянето им по договор за цесия2014/7НАП Преглед на административната практика
  13.Писмо на НАП № 94-00-148 от 7.07.2014 г. - третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на доходите от наем, изплащани от предприятие на три физически лица, едното от които е установено в Англия2014/7НАП Преглед на административната практика
  14.Писмо на НАП № 94-00-59 от 18.03.2014 г. - определяне на облагаемия оборот за целите на ЗДДС на физическо лице, реализирало доходи от наем и от продажба на недвижим имот2014/7НАП Преглед на административната практика
  15.Писмо на НАП № 3-1197 от 12.05.2014 г. - удостоверяване достоверността на товарителница от спедитора, организирал транспорта2014/7НАП Преглед на административната практика

Общо резултати: 301 Страница: (21)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.