ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Задължения по ЗДДС при прехвърляне на собственост върху МПС между свързани лица2014/10Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  2.Право на данъчен кредит за ползвани под наем от физически лица товарни микробуси и задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ във връзка с изплащания наем2014/9Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  3.Ред за определяне мястото на изпълнение по ЗДДС на услуга за работа върху движима вещ2014/9Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  4.Определяне датата на данъчното събитие и данъчната основа при ВОП на стока, когато са издадени две фактури – едната за стоката, а другата за транспорта2014/9Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  5.Данъчни режими по ЗДДС при покупка на стока от държава членка, която се продава и транспортира директно до трета страна2014/9Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  6.Приложим режим на облагане по ЗДДС при продажба на автомобили втора употреба, заведени в счетоводството на дилъра като ДМА и отдавани под наем2014/9Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  7.Третиране по ДДС на доставка на стока от нерегистрирана българска фирма към регистрирана фирма в държава членка2014/9Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  8.Право на данъчен кредит за покупки, използвани за осъществяване на доставки с място на изпълнение извън страната2014/9Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  9.Документи, удостоверяващи прилагането на нулева ставка при доставка на стока на лице от държава членка, когато стоката се транспортира от територията на страната до трета страна от името или за сметка на купувача2014/9Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  10.Ред за ползване на данъчен кредит по чл.79, ал.8 от ЗДДС2014/8Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  11.Последици при отразяване на фактура, издадена към чуждестранно данъчно задължено лице, в дневника за продажби за периода, следващ периода на издаването й2014/8Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  12.Ред за възстановяване на ДДС, платен в чужбина2014/8Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  13.Третиране по ЗДДС на операции от вътреобщностната търговия със стоки в зависимост от статута на участващите в тях лица2014/8Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  14.Изискуемост на данъка при доставка с монтаж и инсталиране, осъществена от лице, регистрирано по ДДС в държава членка2014/7Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС
  15.Данъчно третиране на доставка на стока, когато стоката е придобита от държава извън Общността на територията на друга държава членка, откъдето е транспортирана директно до клиента в трета страна2014/7Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДДС

Общо резултати: 292 Страница: (20)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.